Beretningen om posisjonen

Påstand: Beretningen om posisjonen, eller på arabisk Hadith al-Manzila, er en kjent og godtatt beretning i sunnimuslimske bøker. Profeten beordret en gang Ali til å bli tilbake i Medina, mens hærer dro ut på en ekspedisjon. Ali var misfornøyd med dette. Men Profeten sa til ham: «Er du ikke fornøyd ved å være til meg som Aron var til Moses, med unntak av at det ikke kommer noen profet etter meg.» Beretningen er nevnt av en rekke sunnihistorikere som bl.a. Ibn Hanbal i ‘’Musnad’’, med en rekke henvisninger, al- Tirmidhi i ‘’Sunan’’, vol.2, side 301, Muslim i hans ‘’Sahih’’, vol.2, side 323-6, al-Bukhari i hans ‘’Sahih’’, vol. 5, side 47, og Ibn Maja i ‘’Sunan’’, vol.1/II, side 42.

Sjiamuslimer påstår at denne beretningen ble gjentatt i ulike versjoner av profeten i ulike sammenhenger. Det stemmer ikke.

Svar: Beretningen om posisjonen, som viser imam Alis posisjon i forhold til Allahs sendebud (FVMH og hans familie), har blitt gjentatt i veldig mange ulike formuleringer og sammenhenger. Her er noen få eksempler som er å finne i sunnimuslimske bøker:

Al-Hafidh ibn Hajr al-Askalani skrev i boken ‘’al-Isabah’’, kapittel 4, side 568: ‘’Profeten (FVMH og hans familie) sa til Ali ved Slaget av Tabouk: ’’Din posisjon i forhold til meg er lik posisjonen til Aron i forhold til Moses, men du er ikke profet, altså bør ikke jeg dra uten at du er min stedfortreder (kalif).’’ Og han (profeten) sa til han (i samme sammenheng): ‘’Du er mesteren over alle de troende etter meg’’. I tillegg til ibn Hajr al-Askalani som nevner denne beretningen i sin bok, nevner al-Nisa’i lignende formulering i boken ‘’al-Khasa’is’’, Ahmed Ibn Hanbal i hans ‘’Musnad’’, al-Qandozi i ‘’Janabi’ al-Mawadah’’, al-Hakim al-Naisabori i ‘’al-Mostadrak Ala al-Sahihain’’ og flere andre viktige sunnimuslimske kilder nevner lignende formulering.

En annen beretning sier at Anas ibn Malik sa: ‘’Vi sa til Salman al-Farsi: ‘’Spør Allahs sendebud (FVMH og hans familie) hvem hans etterfølger er’’. Så Salman spurte Allahs sendebud (FVMH og hans familie), og han (profeten) sa: ‘’Hvem var etterfølgeren til Moses sønnen av Imran?’’ Han (Salman) sa: ‘’Josva sønnen av Nun.’’ Så sa han (profeten): ‘’Den som er min etterfølger, arvtager, og som overholder min avtale er Ali sønnen av Abi Taleb….’’. Denne sunnimuslimske beretningen er nevnt av Sibt ibn al-Jawzi i boken ‘’Tadhkirat al-Kawas’’, side 43, al-Mohib al-Tabari i boken ‘’al-Riadh al-Naddirah’’, kapittel 2 side 178, og beretningen er også nevnt av al-Ghazali al-Shafi’i i ‘’al-Manaqib’’, side 141.

En tredje beretning gitt ut av Ahmed ibn Hanbal, av Abi Bardah som sa: ‘’Ali gikk ut med profeten (FVMH og hans familie) … til han (profeten (FVMH og hans familie)) sa: ’’Er du ikke fornøyd med å ha samme posisjon i forhold til meg som Aron hadde i forhold til Moses, utenom profetien, og du er min stedfortreder (kalif)…’’. Denne beretningen er nevnt av Sibt ibn al-Jawzi i boken ‘’Tadhkirat al-Kawas’’, side 19 og al-Mas’odi i boken ‘’Muruj al-Dhahab’’, kapittel 2, side 437.

Påstander og svar om sjiaislam kunne ha nevnt flere hendelser hvor profetens posisjon i forhold til Ali ble sammenlignet med Moses sin posisjon i forhold til hans arvtagere og etterfølgere. I hver av hendelsene hvor dette blir nevnt, blir beretningen fortalt i ulike former, slik vi allerede har sett eksempler på. I de neste artiklene skal vi gå i dybden på hva Beretningen om posisjonen forteller oss.

Kommentarer er skrudd av for Beretningen om posisjonen

Filed under Allah valgte Ali, Hadith al-Manzila

Kommentarer er stengt.