Category Archives: Basic

Sjiamuslimer tror ikke på samme Gud?

Påstand: Sjiamuslimer tror ikke på samme Allah som resten av muslimene tror på. Sunnimuslimer tror på en mektig Gud som er skaper og som ingen andre er som. Sjiamuslimene har en annen oppfatning av Allah.

Svar: Det finnes ingen gud utenom Allah, og Mohammed er hans sendebud. Det sistnevnte er også trosbekjennelsen innenfor sjiaislam. Sjiamuslimer mener Allah er Skaper, Mektig, og ingen må settes ved Hans side. Allah er ubegrenset. Han har ikke en spesifikk form og er heller ikke begrenset til ett sted. Allah er Én, Evigvarende og slik Koranen sier: ‘’Ikke har Han avlet noen, ei heller er Han selv blitt avlet. Ingen er Hans like’’ (112:3-4). Dette tror sjiamuslimene på.

Det er delvis riktig at sjiamuslimer og sunnimuslimer har forskjellige oppfatning av Allah. I sahih bøkene (bøkene i sunniislam med høyest grad av riktighet) nevnes det at profeten (FVMH og hans familie) sa: ‘’Dere vil se deres Herre på dommens dag som dere ser fullmånen i sin natt – ingen usikkerhet om deres syn på Han.’’ Dette mener sjia strider med Koranen til tross for at beretningen er nevnt i viktige bøker hos sunnimuslimer. En beretning som strider mot Koranen aksepteres ikke av sjia. Koranen sier i kapittel 6, vers 103: ‘’Øynene kan ikke nå Ham, men Han når øynene. Han er den Uutgrunnelige, den Innsiktsfulle.’’ Koranen sier også i kapittel (på arabisk: sura) 7, vers 143 ‘’Da Moses kom til den fastsatte tid, og Herren talte til ham, sa han: «Min herre, vis Deg for meg, så jeg kan se Deg!» Men Herren svarte: «Du får aldri se Meg…’’.

Hvis Allah kan sees på dommedagen, slik sunnimuslimene hevder, så betyr det at han har form, kan begrense seg til ett sted og er materiell. Sjiamuslimer aksepterer ikke påstanden om at Allah får en form og begrensning slik at Han kan bli sett. Allah er større enn våre beskrivelser, syn og oppfatninger.

Til slutt er det verdt å nevne at ikke alle sunnimuslimske lærde mener at Allah kan sees. Flere har tatt sterk avstand fra dette, noe som beviser at ikke alt som står i sihah (de seks mest riktige bøkene innenfor sunniislam) er riktig. Lærde som har tatt avstand fra dette er blant annet; al-Dhahabi i ‘’Mizanu’l-I’tidal’’, al-Suyuti i hans ‘’Kitabu’l-Lu’ualia’l-Masnu’a fi hadithu’l-Muzu’a’’, og Sibt ibn al-Jawzi i ‘’al-Muzu’at’’.

 

 

Kommentarer er skrudd av for Sjiamuslimer tror ikke på samme Gud?

Filed under Basic

Sjiamuslimer ber til andre enn Allah?

Påstand: Sunnimuslimer henvender seg kun til Allah, ikke til noen profeter eller andre. Vi følger koranverset: ‘’Deg tilber vi, vi søker hjelp hos Deg.’’ Ved at sjiamuslimer henvender seg til andre enn Allah, mener de at andre kan hjelpe. Det er å sette noen ved hans side, noe som er uakseptabelt i islam. Leser ikke de kapittel (sura) 4, vers 48: ‘’Gud tilgir ikke at man setter noe ved Hans side, men Han tilgir det som er mindre enn dette overfor den Han vil. Den som setter noe ved Guds side, har i sannhet begått en svær synd.’’

Svar: Sjiamuslimer mener at Allah har mellomledd mellom seg og sine skapninger som for eksempel profeter og engler. Allah er veilederen, men Han sender profeter som er bindeledd mellom oss og Ham for å veilede. Allah er den som organiserer hele universet, men mellom Ham og universet er det engler som har ulike oppgaver. Koranen oppfordrer oss til å bruke bindeleddene mellom oss og Allah. I kapittel (sura) 4, Annisaa (Kvinnene), vers 64 står det: ‘’Og vi sendte ikke noe sendebud – unntagen for at han skulle adlydes etter Allahs vilje. Og hvis de var kommet til deg da de hadde handlet urett mot seg selv, og så bedt Allah om tilgivelse, og Sendebudet hadde bedt om tilgivelse for dem, så ville de visselig ha funnet Allah Tilgivende, Barmhjertig.’’

Hvorfor kom de som syndet til profeten (FVMH og hans familie) for å be om tilgivelse fra Allah? Kan de ikke be til Allah den Allmektige direkte? Hvorfor ba profeten om tilgivelse for dem istedenfor å oppfordre dem til å be til Allah direkte? Svaret på dette er at profeten (FVMH og hans familie) fungerer som et bindeledd mellom oss og Allah. Det er Allah alle sjiamuslimer ber til, og ingen andre enn Allah. Dermed er ikke det sagt at det ikke er bindeledd som Koranen oppfordrer oss til å bruke, jamfør koranverset øverst. Hvis dette ikke var tillatt, hadde profeten avvist henvendelsen og ikke bedt om tilgivelse for dem.

Noen vil i dag hevde at profeten (FVMH og hans familie) ikke lytter til våre henvendelser. Profeten (FVMH og hans familie) er død, og vil ikke kunne bli brukt som bindeledd. Dette mener sjiamuslimene ikke stemmer. Hvorfor hilser vi til profeten i bønnen fem ganger hver dag hvis Mohammed (FVMH og hans familie) ikke lytter? Det vil være en meningsløs handling å hilse til en person hver eneste dag dersom personen faktisk ikke får dette med seg. Koranen sier også i kapittel (sura) 9, vers 105: ‘’Si: Virk! Og Gud vil se deres handlinger, og Hans sendebud, og de troende.’’ Påstander og svar om sjiaislam vil komme tilbake til hvem som menes med de troende i dette verset, men Koranen er tydelig på at Allahs sendebud ser våre handlinger og lytter til det vi sier.

I tillegg til det som er nevnt øverst finner vi flere beretninger som bekrefter at profeten og andre lytter til det vi sier etter deres død. I ‘’Musnad Ahmed’’(en av sunnimuslimenes viktigste bøker), beretning nr. 15575, står det: ‘’Profeten (FVMH og hans familie) sa: En av de beste dagene deres er fredag. På den dagen ble Adam skapt…… Så øk deres bønn for meg i den, fordi deres bønn blir vist til meg. Så sa de (altså folk rundt profeten den dagen): Å’ Allahs sendebud, hvordan blir du vist vår bønn når din kropp går i oppløsning. Profeten svarte: Allah Den Allmektige har gjort det forbudt for jorden å spise kroppene til profetene (FVMD).’’

Koranen og ulike beretninger viser at Mohammed (FVMH og hans familie) fortsatt kan brukes som bindeledd mellom oss og Allah. Vi vil komme tilbake til om andre enn profeten Mohammed (FVMH og hans familie) kan brukes som bindeledd.

Kommentarer er skrudd av for Sjiamuslimer ber til andre enn Allah?

Filed under Basic

Sjiamuslimer tror ikke på samme Koran?

Påstand: En av de store svakhetene ved sjiamuslimer er at de ikke tror på samme Koran. De mener at flere av koranversene har blitt borte, og at ikke alt har blitt bevart inntil i dag i den Koranen sunnimuslimer bruker. Beretninger i boken al-Kafi, som har høy viktighet i sjiaislam, nevner at vers i Koranen mangler. Dette strider med Allahs ord i kapittel (sura) 15 vers 9: ‘’ Vi har åpenbart formaningen, og Vi passer på den.’’ Så Allah passer på Koranen. Hvordan kan sjiamuslimer mene at vers har forsvunnet fra den, og at Koranen skulle ha sett annerledes ut?

Svar: Sjiamuslimer tror på samme Koran som alle andre muslimer tror på. Den Koranen du finner i sjiamuslimske biblioteker, moskeer eller skoler er prikk lik den sunnimuslimene har og bruker. Sjia har ikke en annen hellig bok i tillegg til Koranen som de savner, venter på eller gjemmer. Beretninger som strider mot Koranen aksepteres ikke. Sjiamuslimer er opptatt av å lære å lese og pugge Koranen, samt forstå Koranens innehold. Vinnere av internasjonale konkurranser om resitering av Koran har ofte vært sjiamuslimer.

Det er to svar på påstanden om at beretninger og sjiamuslimske lærde som refererer til at Koranen er forandret på. For det første er ikke lærde eller beretninger som omtaler dette spørsmålet feilfrie. Sjiamuslimene har ikke en feilfri bok (sihah) som sunnimuslimer. Al-Kafi og andre bøker er gode og viktige kilder for sjiamuslimer, men de er skrevet av mennesker og kan inneholde feil. For det andre så har sunnimuslimer utallig mange og ulike kilder i deres viktigste bøker på at Koranen har blitt forandret på eller mangler vers. Dette tar sjiamuslimer sterk avstand fra, men her er ett av mange eksempler:

En beretning som finnes i Sahih al-Bukhari (den boken i sunniislam med høyest grad av riktighet) fra Omar Bin Al Khattab: ‘’…… Allah sendte Muhammad fred være med ham med sannhet, og boken ble sendt ned til ham, og blant det som ble sendt ned var verset om steining, så vi leste, forsto og oppfattet verset. Allahs sendebud fred være med ham steinet og vi steinet etter han, og jeg frykter at etter en lange tid for folk vil noen si; sverger ved Allah, vi finner ikke verset om steining i Allahs bok. Så de misledes til å forlate noe obligatorisk sendt ned av Gud ……’’. Kilde: Sahih al-Bukhari, kapittel 8, side 209-210, under en tale av Omar i løpet hans siste pilegrimsreise som kalif.

For å utdype dette mer, er det kjent at Omar Bin Al Khattab sier gjennom denne beretningen og andre at Koranen mangler et vers (kjent som verset om steining). Han presiserer at andre vil i fremtiden si; ‘’vi finner ikke verset om steining i Allahs bok’’. Påstander og svar om sjiaislam valgte å referere til den aller riktigste kilden i sunniislam, nemlig Sahih al-Bukhari. Flere beretninger om at Koranen har mistet vers eller blitt endret, sagt av ulike personer i ulike tider, er å finne i sunnimuslimsk litteratur. Sjiamuslimer tar avstand fra alt dette, men det viser at beretninger som er feilaktige om Koranen også er å finne i sunnimuslimske bøker. Eller mener sunnimuslimer at den beretningen som er nevnt øverst fra Sahih al-Bukhari er riktig?

Kommentarer er skrudd av for Sjiamuslimer tror ikke på samme Koran?

Filed under Basic

Sjiamuslimer tror ikke på profetens tradisjon?

Påstand: Sunnimuslimer heter det de heter fordi de tror på profetens sunna (tradisjon). Det samme kan ikke sies om sjiamuslimer som ikke har profetens tradisjon like sentralt. Sjiamuslimer tror på Alis tradisjon, mens sunnimuslimer tror på Mohammeds tradisjon. Det er en av hovedforskjellene mellom de to gruppene. I tillegg mener sjia at profetien ikke skulle være til Mohammed (FVMH og hans familie), men til Ali.

Svar: Det beste svaret er det svaret sunnimuslimske lærde gir om dette. Sheikh Mohammad Abu Zahra er en sunnimuslimsk lærd og forfatter av over 30 bøker. Han skriver i sin bok «Imam al-Sadik»:

«Tradisjon (sunna) som forekommer ofte har de (sjiamuslimer) som fullt ekte og pålitelig uten noe forskjell, og tradisjon som forekommer ofte er definitiv kunnskap hos dem (altså hos sjia)… En fornektelse av fullt ekte og pålitelig sunnah (tradisjon) av profeten fred være med han og hans familie fører til mistro fordi det er en fornektelse av Mohammeds budskap…..’’

Det samme sier Sheikh Mohammed al-Ghazali som er en stor lærd innenfor sunniislam. Han studerte islam i alle sine år, og ga ut over 50 bøker. I sin bok ‘’Forsvar av religion og sharia mot orientalistenes kritikk’’ skriver han:

«…og av disse som gjør bedrageri er de som sprer at sjiamuslimer er tilhengere av Ali, og sunnimuslimer tilhengere av Mohammed, og at sjiamuslimene mener at Ali fortjente profetien mest, og at den havnet feil hos andre. Dette er stygt vas og fæl forfalskning». Og så sier han: «Sjiamuslimene tror på budskapet til Mohammad, og ser æren til Ali gjennom å tilhøre profeten og hans tradisjon. De (sjia) er som alle muslimer – de ser ikke et bedre menneske hverken i fortiden eller i fremtiden som er bedre enn den Ærlige og Troverdige (to av kallenavnene til Mohammed (FVMH og hans familie))… Så hvordan kan slikt sludder være tilskrevet dem».

Alle som har noe kunnskap om sjiaislam vet at sjiamuslimer er opptatt av profetens sunna (tradisjon) og vektlegger det høyt i enhver sammenheng. Allah har ikke skapt en skapning bedre enn Mohammed (FVMH og hans familie). Alis høye posisjon i islam fikk han gjennom å følge og lære av profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Profetens handlinger og utsagn må følges av alle muslimer. Dette er uten tvil en sentral del av å være muslim.

Kommentarer er skrudd av for Sjiamuslimer tror ikke på profetens tradisjon?

Filed under Basic

Sjiamuslimer mener Ali er bedre enn profeten?

Påstand: Sjiamuslimer overdriver deres kjærlighet til Ali så mye at de favoriserer han foran profeten Mohammed (FVMH og hans familie). De er uenige med sunnimuslimer om at profeten Mohammed er den beste skapningen. Sjia mener Ali er bedre enn profeten Mohammed (FVMH og hans familie).

Svar: I følge sjiamuslimene, er Mohammed (FVMH og hans familie) den beste skapningen noensinne. Med hensyn til påstanden, er Påstander og svar om sjiaislam nødt til å hente bevis fra sjiamuslimske bøker. Her er den første referansen fra al-Kafi, kapittel 1, beretning nr. 2:

‘’Al-Husayn ibn Abdallah fortalte: Jeg spurte Abu Abdillah (FVMH): Var Allahs sendebud mesteren til Adams barn? Imamen (FVMH) sa: Jeg sverger ved Allah at han var mesteren til alle som Allah har skapt. Allah har ikke skapt en skapning bedre enn Mohammed (måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie).’’

Beretningen over er fra sjiamuslimenes sjette imam (sjette etterfølger av profeten, i følge sjiamuslimene). Den er hentet fra en av sjiamuslimenes beste bøker, og viser at sjiamuslimer ikke er uenige med sunnimuslimer om profetens høye status blant alle skapninger. Beretningen samsvarer med en annen beretning nevnt i ‘’Sahih Muslim’’ (en av de mest riktige bøkene i sunniislam). Der står det i kapittel om dyd, beretning nr. 4223: ‘’Allahs sendebud (FVMH) sa: Jeg er mesteren over (alle) Adams barn på dommens dag….’’ Dette bekreftes også av imam Ali (FVMH) selv i flere sammenhenger. Her er et av mange eksempler:

‘’Ali (FVMH) ble spurt av Sasaata Ibna Sawhan: Er du best eller Mohammed (FVMH og hans familie)? Ali (FVMH) svarte: Jeg er bare en tjener av profetens tjenere.’’

Sjiamuslimer mener at Ali (FVMH) fikk høy status i islam gjennom å være en god tjener, god bror og god støttespiller for profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Påstander og svar om sjiaislam vil komme tilbake til hva Ali (FVMH) betydde for islam.

Kommentarer er skrudd av for Sjiamuslimer mener Ali er bedre enn profeten?

Filed under Basic

Sjia tror på profeter etter Mohammed?

Påstand: Sjiamuslimer tror på etterfølgere av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) som i følge dem fungerte som profeter. Alle vet at Mohammed var den siste profeten. Da kan ikke sjiamuslimer følge andre som Guds representanter på jorden etter profeten.

Svar: Sjiamuslimer mener Mohammed (FVMH og hans familie) var den siste profeten. Hans handlinger, utsagn, samt Koranen som ble åpenbart til han, er gjeldende til dommens dag. Samtidig mener sjiamuslimene at Allah alltid må ha en veileder på jorden som viser menneskene den rette veien. Adam (FVMH) var den første profeten, og samtidig det første menneske som levde. Grunnen til det er at Allah ikke vil la en person leve på denne jorden uten en veileder. Noe annet enn det sistnevnte hadde vært urettferdig. Derfor var den første som levde på jorden en veileder (profet), og den siste må også være en som representerer Gud for å veilede menneskene.

Dette bekrefter Koranen i kapittel (sura) 2, Albaqarah (Kua), vers 30 som sier: ‘’En gang sa Herren til englene: «Jeg vil sette en forvalter på jorden.»’’ Dette koranverset kunne ha blitt oversatt mer riktig. For det første skal det stå: ‘’jeg vil alltid sette..’’. Dette fordi ‘’Inni Jacelon’’ på arabisk betyr ‘’vil alltid sette’’, og ikke bare ‘’vil sette’’. For det andre kunne ordet ‘’kalifah’’ på arabisk fint ha blitt oversatt til ordet ‘’kalif’’ som finnes i norske ordboker og som betyr stedfortreder. Oppsummert sier Allah i vers 2:30 i Koranen: ‘’Jeg vil alltid sette en stedfortreder på jorden’’.

Rollen til den stedfortrederen er å være bindeledd mellom menneskene og Allah. Vi mener de tolv etterfølgerne av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) er imamer, og ikke profeter eller sendebud. Posisjonen ‘’imam’’ defineres ulikt blant sjiamuslimene. En av de definisjonene er fra Sheik al-Tibrisi. Han deler rollen av å være imam i to deler: 1) En som veileder til Allah gjennom hans handlinger og utsagn (som er feilfrie), og 2) En som leder muslimer politisk og som sørger for at islam blir praktisert i samfunnet gjennom rettsvesenet, økonomisk politikk osv.

Verset som sier ‘’Jeg vil alltid sette en stedfortreder på jorden’’, betyr at det er Allah selv som velger stedfortrederen og ikke menneskene. I følge sunnimuslimer er det menneskene selv som valgte arvtageren etter profeten Mohammed, og ikke Allah selv. Sjiamuslimene mener at Allah er den som utpekte de tolv imamene.

En stedfortreder for Allah representerer Ham på jorden, og handler slik Allah ønsker at vedkommende skal handle. Derfor handlet sendebud, profeter og imamer slik Allah ønsket, og var dermed feilfrie. Hvis en stedfortreder av Allah ikke var feilfri, ville vedkommende aldri fungert som en veileder menneskene kunne følge for å komme nærmere Allah. Mer om dette kommer i senere artikler.

Kommentarer er skrudd av for Sjia tror på profeter etter Mohammed?

Filed under Basic

Omtaler ikke «Sahaba» med respekt?

Påstand: sjiamuslimer omtaler profeten Mohammeds følgesvenner (sahaba) med stygge ord istedenfor å vise respekt. Profetens følgesvenner er de som støttet Mohammed (FVMH og hans familie) i vanskelige tider. Ingen kan oppnå følgesvennenes status. Her er en av mange beretning fra Allahs sendebud (FVMH og hans familie) som viser følgesvennenes høye status:

‘’Jeg spurte Allah om konfliktene [som vil oppstå] blant mine følgesvenner etter min avreise [døden]. Allah svarte: “Å Mohammad! For Meg er dine følgesvenner som stjernene i himmelen. Noen skinner sterkere enn andre, men hver og èn besitter et lys. Enhver som følger en mening blant de ulike meninger de [følgesvennene] er delt om, vil Jeg anse som rettledet. (Mishkat al-Masabih fra Razin al-‘Abdari, 554)

Svar: Sjiamuslimer har full respekt for alle som støttet profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Uten deres støtte i krise, krig og ulike vanskelige situasjoner hadde ikke islam eksistert til den dag i dag. Når det er sagt, må vi anerkjenne at profetens følgesvenner handler om en stor og uhomogen krets. Den sunnimuslimske definisjonen av profetens følgesvenner er alle som har møtt profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og vært troende under møtet med profeten til vedkommende døde. Flere lærde anerkjent av sunnimuslimer, som al-Hafiz Abu Zarac ata al-Razi, mener det levde over 100.000 (hundre tusen) følgesvenner når profeten døde. I følge beretningen som er nevnt i påstanden ovenfor, og i følge sunnimuslimsk teologi, skal alle disse følges og adlydes.  

Sjiamuslimer mener denne gruppen er alt for stor til å kunne si at alle i den er feilfrie og skal følges i punkt og prikke. Blant de over 100.000 følgesvennene er det flere som kunne ha vist seg fram som muslimer offentlig, men som ikke var troende innvendig. Allah sier i koranen i kapittel (sura) 9, Attawbah (Bruddet), vers 101: ‘’Noen av ørkenaraberne omkring dere er hyklere, og noen av Medina‑folket, helt hengitt i hykleri. Du kjenner dem ikke, men Vi vet om dem. Vi vil refse dem dobbelt opp, og så vil de bli overgitt til den store straffen.’’

Så blant de over 100.000 følgesvenner var det hyklere som ingen visste om. Hyklerne ga uttrykk for at de var muslimer, ba fem ganger om dagen og fastet, men de forsøkte likevel å ødelegge for islam. Koranen sier også at flere av følgesvennene kan endre seg etter profetens tid. Kapittel (sura) 3, Aal Imran (Imrans hus), vers 144 sier: ‘’Muhammad er bare et sendebud. Andre sendebud har gått bort før ham. Hvis han nå dør, eller drepes, vil dere da snu tvert om? Den som snur tvert om, skader ikke Gud det minste. Men Gud vil belønne de takknemlige.’’ Dermed bortviser ikke koranen at enkelte kan snu tvert om etter profeten.

Hvordan kan Allah be oss adlyde og følge alle i en gruppe på over 100.000 personer, hvor mange av dem kan være hyklere i følge Koranen? Derfor er beretningen som er nevnt i påstanden feil. Hvilke av følgesvennene til profeten snudde tvert om, og hvem gjorde det ikke? Svaret på det sistnevnte kan uansett aldri være alle de over 100.000 følgesvenner. Sjiamuslimer viser respekt til alle som gjorde en innsats for islam, men vi må undersøke nærmere hvem av de som var rundt profeten som skal bli fulgt, og hvem som ikke skal bli det. En slik undersøkelse må skje innenfor en rolig og saklig diskusjonsramme hvor alle meninger møtes med respekt. Stygge ord og karakteristikker er helt uakseptabelt å bruke i en slik diskusjon.

Kommentarer er skrudd av for Omtaler ikke «Sahaba» med respekt?

Filed under Basic

Omtaler ikke profetens koner med respekt?

Påstand: Sjiamuslimer omtaler noen av profeten Mohammeds koner med stygge ord istedenfor å vise respekt. Profetens koner har høy status i islam. Å rette kritikk mot dem er som å rette kritikk mot profeten. Troende muslimer gjør ikke sånt mot sine mødre. Profetens koner er mødre for de troende, i følge kapittel (sura) 33, Alahzab (Ligaen), vers: 6: ‘’Profeten står de troende nærmere enn de selv innbyrdes, og hans hustruer er deres mødre’’. Koranverset er bevis for sjiamuslimer om at profetens koner er rangert høyt i islam.

Svar: Sjiamuslimer snakker ikke ned profetens koner. Tvert imot er det flere beretninger i sunnimuslimske bøker som sjiamuslimer ikke aksepterer fordi vi mener de ikke samsvarer med deres posisjon som profetens koner. At noen av profetens koner oppfordret til amming av voksne for å kunne lette på sløret er nevnt i sunnimuslimske ‘’sihah’’ (bøker som har høyeste grad av riktighet). Se for eksempel Sahih al-Bukhari, beretning nr. 4698. Andre sunnimuslimske kilder hevder at noen av profetens koner ikke bare oppfordret til, men også praktiserte amming av voksene. Disse beretningene aksepteres ikke av sjiamuslimer.

Islam er tydelig på at slektskap ikke skal bety noe for status, men at personens handlinger skal være avgjørende. Kapittel (sura) 33, Alahzab (Ligaen), vers: 32 sier: ‘’Dere profetens hustruer, dere er ikke som andre kvinner om dere frykter Gud.’’ Allahs frykt er derfor en forutsetning, ikke slektskap. Alle muslimer, sjia og sunni, er enige om at Allah renset profetens koner fra utukt. Uakseptable påstander finnes i alle retninger, og som nevnt tar sjiaislam avstand fra slike påstander. Det er dermed ikke sagt at profetens koner ikke har begått store feil.

Profetens koner blir kritisert i Koranen. Alle muslimer er enige om at det er Aisha og Hafsa som er ment med dette koranverset i kapittel (sura) 66, Attahrim (Forbudet), vers 4: ‘’Om dere to vender dere botferdige til Gud! For deres hjerter var på avveie. Men om dere hjelper hverandre mot Ham, så tar Gud seg av hans sak, og Gabriel, og den rettskafne blant de troende, og hertil yter englene hjelp!’’ Verset inneholder en klar kritikk av profetens koner, Aisha og Hafsa, om at deres hjerter var på avveie. Verset inneholder en klar advarsel dersom de hjelper hverandre en gang til mot profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Nærmere forklaring om verset kan dere spørre om, men vi vil komme tilbake til dette.

Allah fortsetter i samme kapittel med å gi eksempler på to koner som var i ekteskap med profeter, men som havner i ilden. Samme kapittel, vers 10, sier: ‘’Gud har gjort en lignelse for den vantro om Noas hustru, og Lots hustru. De var under to av Våre rettferdige tjenere, men de svek dem’’. Så å være profetens kone er ingen beskyttelse mot å havne i store synder eller beskyttelse mot kritikk. Profetens koner er de troendes mødre, men å være mor for en troende betyr ikke nødvendigvis å ha handlinger som gir høy rang innenfor islam.

Aisha gjorde en stor feil under ‘’Slaget av kamelen’’ som hun hadde en sentral og motiverende rolle knyttet til. Navnet på slaget er kalt etter Aishas kamel. I følge William Muir i boken ‘’The Caliphate: Its Rise, Decline and Fall from Original Sources’’, døde 10.000 (ti tusen!) muslimer under denne krigen. Hvem har skylden for alle de menneskelivene som gikk tapt?

Kommentarer er skrudd av for Omtaler ikke profetens koner med respekt?

Filed under Basic

Sjia oppsto etter profetens tid?

Påstand: Under profetens tid, var det ikke noe som het ‘’sjia’’. Selve begrepet og grupperingen i islam oppsto etter Mohammed (FVMH og hans familie) sin tid. Det er ulike meninger om når det oppsto, men profeten snakket aldri om sjia. Han snakket kun om islam og muslimer. Sjia er noe som bryter med islam. Allah advarer mot slike partier som ikke er en del av religionen i kapittel (sura) 6, Alan’am (Buskapen), vers 159: ‘’De som har splittet sin religion og er blitt sekter, dem har du intet å gjøre med. Deres sak vil Gud ta seg av. Så vil Han fortelle dem hva de bedrev.’’

Svar: Sjia betyr på arabisk ‘’tilhengere’’ eller ‘’de som følger noen’’. En av sunnimuslimenes største lærde, Fairuzabadi, støtter denne definisjonen og sier i hans bok ‘’al-Qamos’’: ‘’Ordet (sjia) omfatter enhver person som er tilhenger av Ali og hans familie…’’.

Det er feil å si at utrykket ikke ble brukt under profetens tid. Her er noen kilder som bekrefter dette: ‘’Ibn al-Abbas fortalte: Da det verset ble åpenbart: ’’De som tror og handler rett, er de beste av skapelsen’’ (Koranen: 98:7), sa Allahs sendebud (FVMH og hans familie) til Ali: ’’Det er deg og din sjia (tilhengere). Dere kommer på dommedagen tilfreds med Allahs dom og Allah er tilfreds med dere.’’ Kilde fra sunnimuslimske bøker: Boken ‘’Tafsir al-Durr al-Manthur’’, utgave 6, side 379, utgitt i Kairo, år 1314 i følge den islamske kalenderen.

I den sunnimuslimske boken ‘’Tafsir al-Tabari’’, står det i tolkningen av Koranens kapittel (sura) 98, vers 7: ‘’Abu al-Jarod fortalte at Muhammed bin Ali sa at når ’’De som tror og handler rett, er de beste av skapelsen’’ (Koranen: 98:7) ble åpenbart, sa profeten til Ali: ’’Det er deg, Ali, og din sjia (tilhengere).’’

For å ta en kilde til, skriver en av sunnimuslimenes store lærde, al-mir Sayed Ali al-Hamadani al-Shafiy, i boken ‘’Mawadat al-Qorba’’ fortalt av Om Salama (profetens kone og de troendes mor) at hun sa: ‘’Profeten (FVMH og hans familie) sa: Å’ Ali, du og dine følgesvenner er i paradiset, du og din sjia (tilhengere) er i paradiset.’’

Verset 98:7 i Koranen som tolkes av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og ulike beretninger viser at gruppen «sjia» er en del av islam, og ikke noe som oppsto etter profetens tid. Dermed er argumentasjonen i påstanden som er nevnt ovenfor feil. Profeten valgte å kalle dem Alis tilhengere, ikke tilhengere av islam eller tilhengere av profeten. Dette viser at profeten ønsket å understreke forskjellen mellom gruppen «sjia» og resten av muslimene. Med andre ord var ikke alle muslimer sjia under profetens tid. Hvem var sjia, og hvem var ikke det? Hvem var mer tilhenger av Ali enn andre? Påstander og svar om sjiaislam vil i andre artikler utdype hvem Alis tilhengere var under profetens tid.

Kommentarer er skrudd av for Sjia oppsto etter profetens tid?

Filed under Basic, Hvem grunnla sjiaislam?

Sjiamuslimer må følge flertallet?

Påstand: Sunnimuslimer utgjør flertallet blant muslimer. Hvordan kan alle de millionene ta feil? Hvordan kan millioner av lærde gjennom så mange år ta feil, og en liten gruppe ha rett? Allah kan ikke akseptere at kun et mindretall er på det rette sporet, og flertallet er misledet i troen.

Svar: Hvorfor kan ikke alle muslimer følge den største religionen i verden som i dag er kristendommen? I dag er islam den nest største religionen i verden etter kristendommen. Om du mener dette ikke er riktig og at islam er en større religion, så må du huske at islam ikke alltid har vært størst. Det er ikke bare å si; de største er alltid de beste og mest rette. Flertallet kan ta feil.

Koranen understreker i flere sammenhenger at flertallet ikke følger rett vei. Her er noen vers:

‘’Folk flest følger bare formodninger, men formodninger er intet verdt overfor sannheten! Gud vet godt hva de gjør.’’ Kapittel (sura)10. Younus (Jonas), vers 36.

‘’I dette er visselig et tegn! Men folk flest tror ikke.’’ Kapittel (sura) 26. Alshu’araa (Skaldene), vers 67.

‘’Vi skapte dem på alvor. Men folk flest vet ikke.’’ Kapittel (sura) 44. Addukhan (Røyken), vers 39.

Kommentarer er skrudd av for Sjiamuslimer må følge flertallet?

Filed under Basic