Category Archives: Beretninger om imam Ali (FVMH)

Ali (FVMH) er lik Allahs sendebud?

 

Påstand: Koranen, kapittel (sura) 3, vers: 60-61 sier: ‘’Sannheten er fra Herren, så vær ikke en tviler. Om noen vil strides med deg om dette etter at viten er blitt deg til del, så si: «Kom, la oss kalle sammen våre sønner og deres sønner, våre kvinner og deres kvinner og oss selv og dere. Så skal vi anrope Gud, og nedkalle Guds forbannelse over dem som lyver.»’’ Mubahala-a-scene-of-Discrimination-between-right-and-wrong

Med ‘’oss selv’’ i dette koranverset menes blant annet Omar og Abu Bakr. Dette finner vi i den sunnimuslimske boken ‘’Tarjamat Othman ibn ‘Afan’’.

Svar: Sunnimuslimske lærde er enige om at den som er beskrevet som ‘’oss selv’’ i koranverset, altså profeten selv, er Ali (FVMH). I Sahih Muslim, som er en av de fullstendig riktige bøkene innenfor sunniislam, sier i en beretning i del 4, beretningnr. 1871: ‘’Når dette koranverset kom: «Kom, la oss kalle sammen våre sønner og deres sønner…», kalte profeten Mohammed (FVMH og hans familie) Ali, Fatima, Hassan og Hussein, og sa ‘’O, Allah. Dette er min familie.’’ Det samme finner vi i nesten alle sunnimuslimske bøker som tolker Koranen. Så ‘’våre sønner’’ for profeten Mohammed (FVMH og hans familie) er Hassan og Hussein (FVMD), ‘’våre kvinner’’ er Fatima (FVMH), og ‘’oss selv’’ er Ali (FVMH). Dette er det enstemmighet om blant sunnimuslimer.

La oss stoppe litt ved hva som menes med at noen blir kalt for ‘’oss selv’’. Med andre ord blir Ali (FVMH) kalt for selve profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Hva betyr det?

Dette verset i Koranen må sees i sammenheng med Beretningen om posisjonen som vi tidligere har skrevet om. Beretningen er blant annet gitt ut av Ahmed ibn Hanbal, av Abi Bardah som sa: ‘’Ali gikk ut med profeten (FVMH og hans familie) … til han (profeten (FVMH og hans familie)) sa: ’’Er du ikke fornøyd med å ha samme posisjon i forhold til meg som Aron hadde i forhold til Moses, utenom profetien, og du er min stedfortreder (kalif)…’’. Denne beretningen er nevnt av Sibt ibn al-Jawzi i den sunnimuslimske boken ‘’Tadhkirat al-kawas’’, side 19 og al-Mas’odi i boken ‘’Muruj al-Dhahab’’, kapittel 2, side 437.

Ali (FVMH) er lik profeten Mohammed (FVMH og hans familie), men forskjellen er at Ali (FVMH) ikke er profet. Derfor blir han i Koranen kalt for ‘’oss selv’’, altså selve profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Beretningen bekrefter dette da Ali (FVMH) har samme posisjon som Allahs sendebud, men utenom profetien. Altså er han leder slik profeten er leder, syndefri slik profeten er syndefri, kunnskapsrik slik profeten er kunnskapsrik, osv. Den som Koranen beskriver som selve profeten Mohammed (FVMH og hans familie), altså Ali (FVMH), har mer rett til å lede muslimene etter bortgangen til Allahs sendebud enn hvilken som helst annen person.

Kommentarer er skrudd av for Ali (FVMH) er lik Allahs sendebud?

Filed under Allah valgte Ali, Beretninger om imam Ali (FVMH)

Ali (FVMH) skiller rett fra galt

spxic4

Påstand: Omar ibn al-Khattab fikk tilnavnet al-Farooq av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) som betyr en som skiller rett fra galt. Abu Bakr fikk tilnavnet alSiddiq: Den Sannferdige, den som aldri lyver. Å få slike titler fra Allahs sendebud sier noe om deres nivå som ikke kan sammenlignes med nivået til andre følgesvenner (sahaba). Derfor ble de profetens etterfølgere før Ali (FVMH).

Svar: De aller fleste beretningene som nevner at profeten (FVMH og hans familie) kalte Omar for al-Farooq (den som skiller rett fra galt) og Abu Bakr al-Siddiq (den sannferdige) blir av sunnimuslimene selv ansett som svake, uriktige og utroverdige. Siden vi har satt oss et mål om å svare kort, rekker vi ikke å gå gjennom over 10 beretninger og vurdere hver og en av dem. Al-Albani skriver i boken ‘’al-Silsilah al-Da’ifah’’, beretning nr. 3062, at Allahs sendebud sa: ‘’Allah plasserte sannheten på Omars tunge og hans hjerte. Han er al-Farooq – Allah har gjennom han skilt rett fra galt’’. Al-Albani som er en stor sunnimuslimsk lærd sier at denne beretningen er svak, og at den ikke kan anses som troverdig.

Dette var et konkret eksempel, men det finnes beretninger om at Allahs sendebud fant tilnavnene (al-Farooq og al-Siddiq) skrevet i himmelen da han ble ført dit. I tillegg til at disse beretningene innholdsmessig ikke er logiske, blir de avvist av sunnimuslimske lærde fordi det er store svakheter knyttet de som beretter eller forteller dem. Det er ikke rart at deres berettere ikke blir ansett som troverdige når beretningen er endret fra følgende:

‘’… Ali (FVMH) sa: ‘’Jeg er Allahs tjener, og broren av hans sendebud (FVMH og hans familie). Jeg er den største sannferdige (på arabisk: al-Siddiq al-Akbar). Ingen kaller seg dette etter meg uten å være en løgner.’’ Denne beretningen er nevnt i boken ‘’Sunnan ibn Majeh’’, beretning nr. 117, og alle berettere er til å stole på, i følge ibn Majeh selv som er en stor sunnimuslimsk lærd.

‘’Aba Dhar (al-Gifari) beretter: ‘’Jeg hørte Allahs sendebud (FVMH og hans familie) si til Ali (FVMH): ‘’Du er den største sannferdige (på arabisk: al-Siddiq al-Akbar), og du er al-Farooq – den som skiller mellom rett og galt…’’. Sunnimuslimske kilder som nevner denne beretningen eller lignende beretninger: 1) al-Haithami i ‘’Majma’ al-Zawa’id’’, kapittel 9, side 102, 2) al-Tabari i ‘’Thakha’ir al-‘Okba’’, side 56, 58, og 60, 3) al-Motaqqi al-Hindi i ‘’Kanzul ‘Umal’’, del 11, side 616, og 4) Ibn ‘Asaker ‘’Tarikh Dimashk’’, del 42, side 32, 41, 42 og 43.

I tillegg nevner flere sunnimuslimske kilder en beretning som de selv utgir som troverdig om at Ali (FVMH) alltid er med det som er rett. Med andre ord skiller Ali mellom det som er rett og galt, noe som er den virkelige betydningen av tittelen al-Farooq. Profeten sa: ‘’Ali er med det som er rett (på arabisk: haqq), og det som er rett er med Ali uansett hvor han er’’. al-Haithami i ‘’Majma’ al-Zawa’id’’ nevner beretningen i ulike varianter i del 7, side 234-235, og sier at den er riktig og at deres menn (fortellere) er troverdige. Studerer vi beretningene nøye, finner vi ut at Ali (FVMH) er al-Farooq (den som skiller mellom rett og galt) og al-Siddiq al-Akbar (den største sannferdige).

I tillegg nevner flere sunnimuslimske kilder en beretning som de selv utgir som troverdig om at Ali (FVMH) alltid er med det som er rett. Med andre ord skiller Ali mellom det som er rett og galt, noe som er den virkelige betydningen av tittelen Al-Farooq. Profeten sa: ‘’Ali er med det som er rett (på arabisk: haqq), og det som er rett er med Ali uansett hvor han er’’.  Al-Haithami i ‘’Majma’ Al-Zawa’id’’ nevner beretningen i ulike varianter i del 7, side 234-235, og sier at den er riktig og at deres menn (fortellere) er troverdige. Studerer vi beretningene nøye, finner vi ut at Ali (FVMH) er Al-Farooq (den som skiller mellom rett og galt) og Al-Siddiq Al-Akbar (den største sannferdige).

Kommentarer er skrudd av for Ali (FVMH) skiller rett fra galt

Filed under Allah valgte Ali, Beretninger om imam Ali (FVMH)

Ali er med Koranen, og Koranen er med Ali

Påstand: Abu Bakr, Omar og Othman er de som kan mest om Koranen. De kjenner Koranens innhold bedre enn alle andre følgesvenner av profeten (sahaba). Derfor valgte muslimene dem som ledere før Ali (FVMH).

Svar: Den som kan mest om Koranen etter Allahs sendebud (FVMH og hans familie) er Ali (FVMH). Profeten sier i flere beretninger: »Ali er med Koranen og Koranen er med Ali. De vil aldri skille seg fra hverandre (Allahs bok og Ali), inntil de kommer tilbake hos meg ved det endeløse-havet (på dommens dag)». Sunnimuslimske kilder: 1) al-Hakim al-Naysabori i ’’al-Mustadrak alaa al-Sahihain’’, del 3, side 124, 2) al-Haithami i ‘’Majma’ al-Zawa’id, del 9, side 134, og 3) al-Suyuti i ‘’Tarikh al-Kholafa’’’, side 137. Beretningen finnes i flere andre sunnimuslimske kilder.

Legg merke til at det ikke bare er Ali som er med Koranen, men at den hellige Koranen også er med Ali (FVMH). Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) setter likhetstegn mellom Ali og Koranen. Det betyr at Ali (FVMH) er feilfri på samme måte som Koranen er feilfri. Ali (FVMH) vil alltid være med Koranen, altså på rett spor, fordi Ali og Koranen skiller seg ikke fra hverandre.

Det finnes ikke beretninger fra profeten (FVMH og hans familie) eller koranvers som sier at Abu Bakr, Omar og Othman har mer kunnskap om Koranen enn andre som levde på samme tid. Påstander og svar om sjiaislam fant heller denne beretningen som beviser det motsatte: ‘’… Anas ibn Malik hørte Omar ibn al-Khattab si: ‘’ Og i dem har Vi latt korn vokse, og vinstokker og grønnsaker, oliven og palmer og trefylte haver og frukt, og fôr’’ (Koranen 80:27-33). Han (Anas ibn Malik) sa: ‘’Så alt dette vet vi hva er, men hva er fôr!?’’. Etter det knakk [Omar] en gren som var i hans hånd og sa: ’’Jeg sverger ved Gud, dette er å blande seg i det som ikke er ditt anliggende. Følg det som er klart fra denne boken (Koranen)’’. Sunnimuslimske kilder: 1) al-Hakim al-Naysaburi i ‘’al-Mustadrak Ala al-Sahihain’’, beretning nr.: 3897, og 2) al-Mutakki al-Hindi i ‘’Kanzull ‘Omal’’, kapittel 2, side 328. al-Hakim al-Naysaburi sier at denne bretningen er riktig og troverdig, og at den oppfyller vilkårene til Bukhari og Muslim (de som har skrevet de mest riktige bøkene innenfor sunniislam).

Ordet fôr (på arabisk: ‘abba) er ikke et vanskelig ord verken på arabisk eller norsk. Hvorfor svarte ikke Omar på spørsmålet fra Anas ibn Malik? Samme beretning er nevnt med andre formuleringer som klart viser at Omar ikke viste forskjellen på frukt (på arabisk: fakiha) og fôr (på arabisk: ‘abba). Dette sier noe om Omars kjennskap til Koranen.

En annen viktig og sentral ting vi må studere er når Omar sier: ‘’Følg det som er klart fra denne boken (Koranen)’’. Skal muslimene følge hele Koranen, eller skal muslimene kun følge det som er klart og tydelig for dem? Alle muslimer sier at vi skal følge hele Koranen, ikke deler av Koranen. Omar har med dette misforstått en grunnleggende ting i islam, altså at hele Koranen skal følges. Igjen sier dette noe om Omars forhold til Koranen. Sjiamuslimer følger den som alltid er med hele Koranen, og som hele Koranen alltid er med. Sjiamuslimer følger Koranen og Ali (FVMH).

Kommentarer er skrudd av for Ali er med Koranen, og Koranen er med Ali

Filed under Allah valgte Ali, Beretninger om imam Ali (FVMH)

Ali (FVMH) – den beste til å dømme

Påstand: Abu Bakr og Omar var de som var de mest rettskafne personene etter Allahs sendebud i situasjoner hvor de skulle dømme. Rettskafne betyr hederlige og redelige. Med andre ord, dømte de nesten ikke feil. Absolutt alle muslimer kom til dem når de trengte noen som kunne dømme ved konflikter eller etter at noe kriminelt hadde skjedde. Da var det Abu Bakr eller Omar som dømte etter profetens tid for alle muslimer, noe som viser deres evne til å dømme rettferdig. Derfor valgte muslimer dem som profetens etterfølgere.

Svar: Å dømme med rettferdighet er en av de vanskeligste og mest kompliserte oppgavene en person kan få. En person som dømmer med rettferdighet må først vite hva rettferdighet er. Dessuten vil det i en islamsk sammenheng bety at personen som har evnen til å dømme rettferdig også må vite hva Koranen og profetens tradisjon (sunna) sier for å kunne dømme etter den. Alle profetens følgesvenner, inkludert Omar og Abu Bakr, var enige om at den beste til å dømme etter Allahs sendebud Mohammed (FVMH og hans familie) var Ali (FVMH). Omar ibn al-Khattab sier: ‘’… Ali er den mest rettskafne (beste til å dømme) blant oss… ’’. Sunnimuslimske kilder: ‘’Sahih al-Bukhari’’ (mest riktige boken innenfor sunniislam), beretning nr.: 4121, og Musnad Ahmed, beretning nr.: 2017.

Det Omar sier i denne beretningen bekrefter det profeten i utallig mange sammenhenger har sagt om at »den mest rettskafne personen (beste til å dømme) er Ali». Se for eksempel hva den sunnimuslimske Ibn Hajr al-Askalani skriver i boken ‘’ Fath ul-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari’’, del 8, side 167.

Omar ibn al-Khattab pleide selv å si: ‘’O Allah, ikke la meg oppleve en vanskelig sak hvor Abo al-Hassan (imam Ali (FVMH)) ikke er til stede for den’’. Omar sa også: ‘’Måtte Allah ikke la meg havne i et sted hvor du, Abo al-Hassan, ikke er’’. Disse beretningene, og lignende beretninger, er nevnt i situasjoner hvor den andre kalifen, Omar, ikke greide å svare eller dømme i vanskelige situasjoner. Ali (FVMH) steppet inn i slike situasjoner og løste sakene, og hjalp Omar ibn al-Khattab som ikke hadde evne til å svare. Sunnimuslimsk kilde for den første beretningen er Sibt ibn al-Jawzi i ‘’Tadhkirat al-Khawas’’, side 87, og den andre beretningen er nevnt av al-Qastalani i boken ‘’Irshad al-Sari’’, del 3, side 195. Lignende formulering for den første beretningen er nevnt i ‘’Tarikh ibn Kathir’’, del 7, side 359, og i boken ‘’Alfotohat al-Islamiah’’, del 2, side 306.

Når det gjelder Abu Bakr, så kan vi lese i sunnimuslimske kilder, som i ‘’al-Tamhid’’, side 195, ‘’Tarikh al-Tabari’’, volum 2, side 450, og i ‘’al-Arba’in fi Osol al-Din’’, side 444, at Abu Bakr sa når han var leder og kalif for muslimene: ’’Gi meg avskjed, gi meg avskjed! Jeg er ikke den beste av dere når Ali er blant dere’’. Abu Bakr innrømmer med dette at Ali (FVMH) er den beste av alle som var i den tiden, inkludert han, Omar og Othman. Dette gjelder også evnen til å dømme rettferdig. Den som kan mest om rettferdighet, altså imam Ali (FVMH), har derfor mer rett til å lede muslimene.

Kommentarer er skrudd av for Ali (FVMH) – den beste til å dømme

Filed under Allah valgte Ali, Beretninger om imam Ali (FVMH)

Ali (FVMH) har mest kunnskap etter Allahs sendebud

Påstand: Abu Bakr og Omar er de som har mest kunnskap etter profetene (FVMD). Derfor valgte muslimene dem som etterfølgere av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) før Ali (FVMH). Kunnskapen Abu Bakr og Omar hadde, kan ikke sammenlignes med kunnskapen noen andre følgesvenner (sahaba) hadde.

Svar: Påstander og svar om sjiaislam gjorde en omfattende undersøkelse i sunnimuslimske bøker og taler for å finne noe som tyder på at Abu Bakr og Omar var blant de mest kunnskapsrike, og fant ikke en eneste beretning eller koranvers som ga oss klare bevis på dette. Vi fant heller denne beretningen som beviser det motsatte:

‘’… Salem ibn Abdullah ibn Omar beretter av sin far: ‘’Abu Bakr al-Sidik (altså den første kalifen) og Omar ibn al-Khattab og en gruppe av følgesvennene til Allahs sendebud (FVMH og hans familie) var sittende etter bortgangen til Allahs sendebud. Så de nevnte de største syndene, og hadde ikke kunnskap om de (syndene). De sendte meg til Abdullah ibn `Amr ibn al-`As for å spørre han om dette, og han fortalte meg: ‘’Den største synden er å drikke vin’’. Jeg kom og fortalte dem (gruppen av følgesvennene inkludert Omar og Abu Bakr), og de benektet dette. De sto opp alle sammen, inntil de kom til han i hans hjem. Han (Abdullah ibn `Amr ibn al-`As) fortalte dem at Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa… ’’. Beretningen er lang, men de ble etter forklaringen fra Abdullah ibn `Amr ibn al-`As overbevist om at de tok feil.

Beretningen viser klart og tydelig at Abu Bakr og Omar ikke er blant de mest kunnskapsrike, da de ikke hadde kunnskap om de største syndene en person kan begå i islam. Dessuten tvilte de på at det å drikke alkohol (vin) er blant de største syndene, noe som er kjent blant muslimer. Dette forteller oss om kunnskapsnivået de to hadde. Så hvordan kan de være blant de mest kunnskapsrike menneskene gjennom menneskehetens historie? Sunnimuslimske kilder for denne beretningen: 1) al-Albani i ‘’al-Silsilah al-Sahiha’’, del 6, side 439, 2) ’’al-Mustadrak alaa al-Sahihain’’ av al-Hakim al-Naysabori, del 5, side 142, og 3) Ibn Hajr al-Haitami i ‘’al-Zawajer ‘an Iqtiraf al-Kaba’er’’, del 2, side 153. Alle disse kildene som nevner denne beretningen sier at den er riktig og troverdig.

Ali ibn Abi Talib (FVMH) er den mest kunnskapsrike etter Allahs sendebud. Profeten (FVMH og hans familie) sa: »Den mest kyndige (dyktige/kunnskapsrike) person i mitt folk etter meg er Ali.» Sunnimuslimsk kilde: ‘’Manakib al-Imam Ali ibn Abi Talib’’ av Ibn al-Maghazeli al-Shafi’i.

Profeten sa også: »Jeg er kunnskapens by og Ali er dens port. Den som søker etter kunnskap må gå igjennom porten.’’ Sunnimuslimske kilder: 1) al-Hakim i ‘’al-Mustadrak’’, vol.3, side 126, beretning nr.: 4637-4639, 2) al-Tabari i ‘’al-Riadh al-Nadhirah’’, del 1, side 192, 3) al-Dhahabi i ‘’Mizan al-I’tidal’’, kapittel 2, side 251 og kapittel 4, side 366, 4) Ibn Kathir i ‘’al-Bidaya wa al-Nihaya’’, del 7, side 372, og 5) al-Baghdadi i boken ‘’Tarikh Bagdad’’, del 2, side 377. Påstander og svar om sjiaislam kunne attpåtil ha nevnt over 80 kilder. Den som har mest kunnskap om islam må lede muslimene etter profeten (FVMH og hans familie), fordi kun Ali (FVMH) kan innføre den riktige versjonen av islam i samfunnet.

Kommentarer er skrudd av for Ali (FVMH) har mest kunnskap etter Allahs sendebud

Filed under Allah valgte Ali, Beretninger om imam Ali (FVMH)

Ali (FVMH) – profetens nærmeste følgesvenn

Påstand: Følgesvennene til profeten (sahaba) har en spesiell status i islam fordi de var med profeten, observerte hans handlinger, og hørte hva han sa direkte. Abu Bakr og Omar var profetens nærmeste følgesvenner, og de som fikk med seg mest av det profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa og gjorde fordi de hele tiden var med han. Derfor ble de valgt som profetens etterfølgere før Ali (FVMH).

Svar: Det er feil at Abu Bakr og Omar var de nærmeste følgesvennene av Allahs sendebud. Den som brukte mest tid med profeten Mohammed (FVMH og hans familie) var Ali (FVMH). En viktig ting er tiden før åpenbaringen fra Allah den Allmektige til hans profet, Mohammed (FVMH og hans familie). Før åpenbaringen var Ali (FVMH), fra en alder på rundt fem år, med profeten. Mohammed (FVMH og hans familie) fikk ta over omsorgen til Ali (FVMH) etter at Abi Talib (Alis far) trengte hjelp til dette på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i Mekka. Etter åpenbaringen var Ali (FVMH) den første som aksepterte islam, den første som trodde på Allah sendebud, og den første som utførte bønn med Mohammed (FVMH og hans familie).

Sunnimuslimske kilder, som’’al-Mustadrak alaa al-Sahihain’’ av al-Hakim al-Naysabori, beretning nr.: 4609, nevner: ‘’… Abi Ishak sa: ‘’Jeg spurte Qathm ibn al-Abbas (som er fetteren til profeten Mohammed, og fetteren til Ali (FVMD): ‘’Hvordan arvet Ali (FVMH) Allahs sendebud (FVMH og hans familie) og ikke dere? Han sa (Qathm): ‘’Fordi han (Ali) var den første som fulgte han (Allahs sendebud), og den av oss som var mest klistret til han (Allahs sendebud).’’

Beretningen ovenfor blir beskrevet av al-Hakim al-Naysabori som riktig, og er nevnt i mange andre sunnimuslimske kilder. Den viser oss at den som brukte mest tid med profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og var mest klistret til han, altså festet eller bundet til han, var Ali ibn Abi Talib (FVMH). Legg merke til at ordet klistret (på arabisk: lozoq) blir brukt for å beskrive det nære forholdet mellom Ali og Allahs sendebud. Dermed er Ali (FVMH) den som fikk med seg flest mulig utsagn (hadith) og handlinger av Allahs sendebud, og er den beste til å forklare muslimene hvordan profetens tradisjon (sunna) var. Han er også den beste til å forklare og tolke koranversene fordi han var profetens nærmeste følgesvenn. Fortjener ikke den nærmeste følgesvennen av Allahs sendebud å bli hans etterfølger, spesielt når ingen andre fulgte profeten Mohammed (FVMH og hans familie) slik Ali (FVMH) gjorde?

Kommentarer er skrudd av for Ali (FVMH) – profetens nærmeste følgesvenn

Filed under Allah valgte Ali, Beretninger om imam Ali (FVMH)

Ali (FVMH) – den første som aksepterte islam

Påstand: Den første som ble muslim er profetens følgesvenn Abu Bakr (måtte Allah være tilfreds med han). Ali (FVMH) ble muslim før han, men det regnes ikke med på grunn av Alis unge alder.

Svar: Det er en generell enighet blant alle muslimer, enten de er sjia eller sunni, om at Ali (FVMH) er den første som ble muslim. Dette baserer seg på flere beretninger fra profeten Mohammed (FVMH og hans familie), som denne: ‘’… den første av dere som ble muslim er Ali ibn Abi Talib’’. Blant annet nevnes denne beretningen av al-Hakim al-Naisabori i ‘’al-Mustadrak’’, del 3, side 136. Al-Hakim, som er en stor sunnimuslimsk lærd, skriver at denne beretningen er riktig og har troverdig kilde. Så alle er enige om at Ali (FVMH) er den første som ble muslim, den første som trodde på profetens budskap, og den første som utførte bønn med Allahs sendebud.

Uenigheten ligger i det skille mellom den første ungdommen som ble muslim, kontra den første i voksen alder som ble muslim. Her mener sunnimuslimer at Abu Bakr var den første i voksen alder som ble muslim. Påstander og svar om sjiaislam stiller spørsmålstegn ved opprinnelsen for dette skille mellom de unge og de voksene. Denne fordelingen finnes ikke i beretninger fra profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og denne fordelingen er heller ikke nevnt i Koranen. Hvorfor skal da noen gjøre det mindre verdt at Ali (FVMH) ble muslim siden han gjorde det i en ung alder? Profeten snakker i utallig mange beretninger om at Ali (FVMH) var den første som trodde på han, og brukte aldri den fordelingen mellom de unge og de voksene som sunnimuslimene kommer med i dag.

Det er verdt å nevne at ikke alle sunnimuslimer er enige om at Abu Bakr var den første som ble muslim av de i voksen alder. al-Tabari, som er en sunnimuslimsk lærd, nevner i hans kjente bok, ‘’al-Tarikh’’, del 1, side 450: ‘’… Mohammed ibn Sa’d sa: ‘’Jeg sa til faren min: ‘’Var Abu Bakr den første av dere som aksepterte islam? Han (faren) sa: Nei, femti (personer) før han aksepterte islam…’’.

Dessuten står det i sunnimuslimske bøker navn på flere andre som ble muslimer før Abu Bakr. I ‘’al-Mu’jam al-Kabir’’ av al-Tabarani og flere andre kilder nevnes det at den andre personen som ble muslim etter Ali (FVMH) var Zaid ibn Harithah. Det er enighet om at Ali (FVMH), var den første som aksepterte islam, men det er uenighet blant sunnimuslimske kilder om Abu Bakr i det hele tatt var blant de femti første.

Kommentarer er skrudd av for Ali (FVMH) – den første som aksepterte islam

Filed under Allah valgte Ali, Beretninger om imam Ali (FVMH)

Ali (FVMH) – den mest likte av Allahs sendebud

Påstand: Sjiamuslimer hevder at Ali (FVMH) er den mest likte personen av profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Dette strider mot en beretning i sunnimuslimske bøker som sier ’’… `Amr ibn al-`As beretter at han spurte Allahs sendebud (FVMH og hans familie): Hvem er de mest likte personene hos deg? Han (profeten) sa: ‘’Aisha’’. Jeg sa: ‘’Av menn?’’. Han (profeten) sa: ‘’Hennes far (Abu Bakr)’’. Jeg sa: ‘’Hvem etter dem?’’. Han (profeten) sa: ‘’Omar’’. Etter det nevnte han navn på flere menn.’’

Denne beretningen er nevnt av flere sikre sunnimuslimske kilder som Sahih al-Bukhari. Det er ikke rart at muslimene velger Abu Bakr som profetens etterfølger når han er den personen som er mest likt av profeten Mohammed (FVMH og hans familie).

Svar: Vi har tidligere gitt flere bevis på at det kun er Allah den Allmektige som velger profetens etterfølger, og ikke menneskene selv. Her skal vi bevise at Ali (FVMH) er den mest likte personen hos Allah den Allmektige og Allahs sendebud. Først skal vi drøfte beretningen som er nevnt i påstanden om at Aisha og Abu Bakr er de mest likte personene av profeten Mohammed (FVMH og hans familie).

Det er riktig at beretningen som er nevnt i påstanden er fra sentrale sunnimuslimske bøker som Sahih al-Bukhari, men det betyr ikke at beretningen er riktig. Den er ikke nevnt i så mange kilder, og av så mange forskjellige berettere til at den kan sies å være troverdig. Beretningen er fra `Amr ibn al-`As som er en av fiendene til Ali (FVMH) som kriget mot han i Slaget ved Siffin som kostet 70.000 mennesker livet. Dette forklarer hvorfor han endret beretningen fra original versjon:

‘’Jami’ ibn Omair beretter: ‘’Jeg kom inn med min tante til Aisha, så jeg spurte: ‘’Hvem var den mest likte personen av Allahs sendebud (FVMH og hans familie)?’’. Hun (Aisha) sa: ‘’Fatima’’. Jeg sa: ‘’Av menn?’’. Hun (Aisha) sa: ‘’Hennes ektefelle (Ali)’’…’’. Sunnimuslimske kilder: 1) al-Tabari i ‘’al-Mu’jam al-Kabir’’, del 22, side 403, 2) al-Hakim al-Naisabori ‘’al-Mustadrak’’, del 3, side 157, og al-Hakim skriver at denne beretningen har riktig og troverdig kilde, og at al-Bukhari og Muslim (to menn som skrev sahih-bøkene) ikke har nevnt beretningen i deres bøker, og 3) al-Imam al-Tirmidi i ‘’Sunnan al-Tirmidi’’, volum 5, side 701, beretning nr.: 3874. Påstander og svar om sjiaislam kunne ha nevnt minst 30 kilder til på at denne beretningen, eller lignende formuleringer, ble sagt om Fatima (FVMH) og Ali (FVMH). Dermed forfaller beretningen som er nevnt i påstanden og som er fortalt av en mann som kriget mot Ali (FVMH).

En annen beretning viser at Ali (FVMH) ikke bare er den mest likte personen hos Allahs sendebud, men at han også er den mest elskede personen hos Allah den Allmektige, vel å merke etter profeten Mohammed. Beretningen sier: ‘’… Anas ibn Malik beretter: ‘’Profeten (FVMH og hans familie) fikk en (stekt) fugl som han likte. Han (profeten) sa: ’’O Allah, bring den av skapelsen som du elsker mest for å dele denne fuglen med meg’’, og Ali (FVMH) kom og spiste med han av fuglen til de ble ferdige’’. Sunnimuslimske kilder: 1) al-Bukhari i ‘’al-Tarikh al-Kabir’’, del 2, side 3, 2) Ahmed ibn Hanbal i ‘’Fadha’il al-Sahaba’’, beretning nr.: 913, og 3) al-Imam al-Tirmidi i ‘’Sunnan al-Tirmidi’’, beretning nr.: 3655. Her kunne Påstander og svar om sjiaislam ha nevnt minst 55 sunnimuslimske kilder for denne beretningen fortalt av minst 10 ulike følgesvenner av profeten (FVMH og hans familie).

Fortjener ikke den personen som er mest likt av Allah den Allmektige etter profeten, og den som er mest likt av Allahs sendebud, å bli fulgt som veileder, kalif og leder rett etter bortgangen til profeten Mohammed (FVMH og hans familie)?

Kommentarer er skrudd av for Ali (FVMH) – den mest likte av Allahs sendebud

Filed under Allah valgte Ali, Beretninger om imam Ali (FVMH)

Ali (FVMH) – den beste etter Allahs sendebud

Påstand: Sjiamuslimer hevder at Ali (FVMH) er den beste skapningen etter profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Dette strider med flere beretninger som sier at de beste blant følgesvennene (sahaba) til profeten er Abu Bakr, deretter Omar og så Othman. Altså er disse tre personene bedre enn Ali (FVMH). Det er ikke rart at muslimer velger de beste til å lede dem etter profetens bortgang, og derfor valgte de Abu Bakr, Omar, Othman så Ali.

Svar: Vi har tidligere gitt flere bevis på at det kun er Allah den Allmektige som velger profetens etterfølger, og ikke menneskene selv. Dersom vi antar at menneskene hadde rett til å velge en person til å være profetens etterfølger og stedfortreder, så måtte de valgt den beste personen etter Allahs sendebud. Det ville vært urettferdig å ikke velge den beste, men heller velge en som har mindre grad av kunnskap, tro og lederevne.

Her er hva profeten (FVMH og hans familie) selv har sagt om den beste av alle mennesker: »Ali er den beste av menneskeheten og den som fornekter dette er en vantro.» Sunnimuslimske kilder for denne beretningen, eller beretninger med lignende formulering: 1) al-Suyuti i ‘’al-Laali’’, kapittel 1, side 170, 2) Ibn Asaker i ‘’Tarjamat al-Imam Ali (FVMH)’’, kapittel 2, side 444, beretning nr.: 962, 3) al-Mutakki al-Hindi i ‘’Kanzul Ummal’’, kapittel 11, side 625, beretning nr.: 33045 og 33046, 4) al-Qandozi i ‘’Janabi’ al-Mawaddah’’, kapittel 2, side 78 og se også side 273, og 5) al-Hafiz al-Khatiib al-Baghdadi i ‘’Tarikh Bagdad’’, kapittel 7, side 433.

Beretningen som er nevnt ovenfor forteller oss at Ali (FVMH) er det beste mennesket etter profeten Mohammed (FVMH og hans familie) fra Adam til dommens dag. Det betyr dermed også at han i hvert fall er den beste blant profetens følgesvenner (sahaba). Ingen kan nekte for at denne beretningen er riktig, da den er nevnt i så mange kilder og av så mange og forskjellige berettere som er kjent for troverdighet og ærlighet. Men beretningen nevnt ovenfor strider med beretninger nevnt i Sahih al-Bukhari om at Abu Bakr, Omar og Othman er de beste som levde under profetens tid. Hvordan løse dette?

For det første er det grunn til å mistenke beretninger som rangerer Abu Bakr, Omar og Othman presist i den rekkefølgen. Det var ikke åpenbart for muslimer hvem som skulle komme som etterfølger etter Allahs sendebud når Ali (FVMH) ble satt til side. Hadde det vært åpenbart at disse tre, og i den rekkefølgen, er de beste blant muslimene, så hadde det ikke vært noe konflikt før og etter hver gang noen av dem ble kalif. For det andre er disse beretningene ikke nevnt av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og de som er nevnt direkte av profeten blir av sunnimuslimene selv ansett som svake. Se for eksempel hva sunnimuslimske lærde, som Abo Na’im al-Asbahani, sier om en beretning som favoriserer Abu Bakr over alle andre mennesker. De sikre beretningene som er direkte nevnt av Allahs sendebud sier at Ali (FVMH) er det beste mennesket, vel å merke etter vår hellige profet.

For det tredje, hvis det var slik at Abu Bakr, Omar og Othman var de beste menneskene etter profeten Mohammed (FVMH og hans familie), hvorfor brukte de ikke det som argument for deres rett til å lede muslimene. Hvorfor sa de aldri selv at Allahs sendebud sa at vi er de beste blant alle mennesker? Vi finner det stikk motsatte i beretningene. I sunnimuslimske kilder, som i ‘’al-Tamhid’’, side 195, ‘’Tarikh al-Tabari’’, volum 2, side 450, og i ‘’al-Arba’in fi Osol al-Din’’, side 444, nevnes det at Abu Bakr sa når han var leder og kalif for muslimene: ’’Gi meg avskjed, gi meg avskjed! Jeg er ikke den beste av dere og Ali er blant dere’’. Abu Bakr innrømmer med dette at Ali (FVMH) er den beste av alle som var i den tiden, inkludert han, Omar og Othman.

Kommentarer er skrudd av for Ali (FVMH) – den beste etter Allahs sendebud

Filed under Allah valgte Ali, Beretninger om imam Ali (FVMH)