Category Archives: Hadith al-Manzila

Abu Bakr som Isa og Abraham, Ali som Aron?

Påstand: Flere riktige sunnimuslimske kilder nevner at profeten (FVMH og hans familie) sa: Slik som deg, Abu Bakr, er som Abraham som sa: ‘’Den som følger meg, tilhører meg. Om noen er ulydige mot meg, så er Du tilgivende, nåderik.’’ (14:36), og slik som deg, Abu Bakr, er som Isa (Jesus) som sa: ‘’Om Du straffer dem, se, de er Dine tjenere. Om Du tilgir dem, se, Du er mektig, vis.’’ (5:118), og slik som deg, Omar, er som Moses som sa: ‘’Herre, utvisk deres rikdom og forherd deres hjerter, så de ikke tror før de står overfor den smertelige straffen!’’ (10:88), og slik som deg, Omar, er som Noah som sa: ‘’Herre, etterlat ikke en eneste av de vantro på jorden!’’ (71:26).

Profeten (FVMH og hans familie) sa til Ali (FVMH): ’’Din posisjon i forhold til meg er lik posisjonen til Aron i forhold til Moses…..» Påstander og svar om sjiaislam har tidligere nevnt ulike sunnimuslimske kilder for denne beretningen, samt forsøkt å gi en forklaring, men dette beviser ikke at Ali (FVMH) er profetens etterfølger. Abu Bakr og Omar har blitt sammenlignet med profeter som Abraham, Isa (Jesus), Noah og Moses. Alle disse profetene er bedre enn Aron som Ali ble sammenlignet med. Så hvordan kan Ali ha høyere posisjon enn Abu Bakr og Omar?

Svar: I dette svaret skal vi ikke gå inn i detaljene på om beretningen nevnt i påstanden, som sammenligner Abu Bakr og Omar med profeter, er riktig eller ikke. Vi vil bare vise til at noen sunnimuslimske lærde, som Ibn Taymiyyah, ikke forteller sannheten når de hevder at denne beretningen er nevnt i de to mest riktige bøkene hos sunnimuslimer, Sahih al-Bukhari og Sahih Muslim. Denne beretningen er ikke nevnt i noen av de seks mest riktige sunnimuslimske bøkene.

Videre skal vi svare på påstanden om at Abu Bakr og Omar har blitt sammenlignet med profeter som Abraham, Isa (Jesus), Noah og Moses, og at alle disse profetene er bedre enn Aron som Ali ble sammenlignet med. Derfor vil noen, som for eksempel Ibn Taymiyyah, hevde at Abu Bakr og Omar er bedre enn Ali.

Hvis det er slik at Beretningen om posisjonen sammenligner Ali med Aron, så må de som hevder det huske at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) også blir sammenlignet med Moses. Muslimer er i hvert fall enige om at Abrahams posisjon er høyere enn Moses sin posisjon i islam. Dette er basert på en beretning fra Sahih Muslim som forklarer Abrahams posisjon i forhold til alle andre skapninger. Hvis det er slik at Abu Bakr blir sammenlignet med Abraham, og profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sammenligner seg selv med Moses i Beretningen om posisjonen, betyr det at Abu Bakr er bedre enn Mohammed (FVMH og hans familie)? Klart nei!

Så konklusjonen er at når Allahs sendebud sier til Ali: ’’Din posisjon i forhold til meg er lik posisjonen til Aron i forhold til Moses…..», er meningen å forklare Alis posisjon i forhold til profeten Mohammed (FVMD), ikke å si at Moses er som profeten Mohammed eller Ali er som Aron (FVMD). Ali er ikke som Aron, og Moses er ikke som profeten Mohammed. Beretningen om posisjonen viser kun at Alis posisjon i forhold til Mohammed (FVMH og hans familie) er som Arons posisjon i forhold til Moses. For øvrig les artikkelen ‘’Mohammed og Ali som Moses og Aron (FVMD)’’.

Kommentarer er skrudd av for Abu Bakr som Isa og Abraham, Ali som Aron?

Filed under Allah valgte Ali, Hadith al-Manzila

Mohammed og Ali som Moses og Aron (FVMD)

Påstand: Beretningen om posisjonen, som Påstander og svar om sjiaislam tidligere har nevnt ulike sunnimuslimske kilder på, gir ingen bevis på at Ali (FVMH) er profetens etterfølger. Profeten (FVMH og hans familie) sa: ’’Din posisjon i forhold til meg er lik posisjonen til Aron i forhold til Moses, med unntak av at det ikke kommer noen profet etter meg.» Det er sant at denne beretningen er nevnt i ulike former, men fortsatt er ikke denne beretningen alene et argument for at Ali er profetens etterfølger rett etter hans bortgang. Beretningen viser kun Alis høye posisjon i islam, og det er både sunni- og sjiamuslimer enige om.

Svar: Påstander og svar om sjiaislam har tidligere nevnt ulike former fra sunnimuslimske bøker på Beretningen om posisjonen hvor profeten (FVMH og hans familie) sier til Ali (FVMH): ‘’…du er min stedfortreder (kalif)…’’ eller ’’Du er mesteren over alle de troende etter meg’’. Disse beretningene som inneholder både en formulering om Alis posisjon i forhold til profeten, og i tillegg en bekreftelse på at Ali er profetens etterfølger, har en klar mening. Vi vil likevel anta at tillegget ikke er gyldig, og at profeten kun sa til Ali: ’’Din posisjon i forhold til meg er lik posisjonen til Aron i forhold til Moses, med unntak av at det ikke kommer noen profet etter meg.» La oss se hva koranen sier om Arons posisjon sett i forhold til Moses (FVMD).

Koranen sier i kapittel (sura) 19, vers 53: ‘’I Vår nåde gav Vi ham hans bror Aron, en profet.’’ Posisjonen til Ali i forhold til profeten Mohammed (FVMH og hans familie) er lik posisjon som Aron hadde i forhold til Moses (FVMD). Altså oppnådde Ali (FVMH) samme posisjon som profeter fikk oppnå siden Aron oppnådde profetenes posisjon i forhold til Moses. Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) understreket samtidig at det ikke er noen profeter etter han. Derfor har Ali (FVMH) profetenes posisjon, men uten å selv være profet.

Koranen sier i kapittel (sura) 7, vers 142: ‘’Moses sa til sin bror, Aron: «Overta for meg overfor mitt folk og gjør tingene vel.’’ Altså var Aron den fremste og første stedfortreder for Moses. Ali har samme posisjon, i følge Beretningen om posisjonen. Imam Ali (FVMH) var den fremste og første etterfølger og stedfortreder for profeten Mohammed (FVMH og hans familie).

Koranen sier i kapittel (sura) 20, vers 29-32: ‘’Og gi meg en medhjelper blant mine, Aron, min bror. Gi meg kraft og styrke ved ham. Knytt ham til mitt oppdrag.’’ Allah den Allmektige gjorde Aron til den viktigste medhjelper for Moses, noe som flere koranvers bekrefter. Det samme gjelder for Ali (FVMH). Han var den aller viktigste medhjelper, støttespiller og assistent for profeten Mohammed (FVMH og hans familie).

Beretningen om posisjonen og Koranen bekrefter at Ali (FVMH) oppnådde samme posisjon som profetene oppnådde, men at han ikke er profet. Han er profetens første og fremste stedfortreder, kalif og etterfølger, og Ali er den aller viktigste medhjelper for profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Samlet gir dette klare svar på hvem som har rett til å lede muslimene etter profetens bortgang.

Kommentarer er skrudd av for Mohammed og Ali som Moses og Aron (FVMD)

Filed under Allah valgte Ali, Hadith al-Manzila

Beretningen om posisjonen

Påstand: Beretningen om posisjonen, eller på arabisk Hadith al-Manzila, er en kjent og godtatt beretning i sunnimuslimske bøker. Profeten beordret en gang Ali til å bli tilbake i Medina, mens hærer dro ut på en ekspedisjon. Ali var misfornøyd med dette. Men Profeten sa til ham: «Er du ikke fornøyd ved å være til meg som Aron var til Moses, med unntak av at det ikke kommer noen profet etter meg.» Beretningen er nevnt av en rekke sunnihistorikere som bl.a. Ibn Hanbal i ‘’Musnad’’, med en rekke henvisninger, al- Tirmidhi i ‘’Sunan’’, vol.2, side 301, Muslim i hans ‘’Sahih’’, vol.2, side 323-6, al-Bukhari i hans ‘’Sahih’’, vol. 5, side 47, og Ibn Maja i ‘’Sunan’’, vol.1/II, side 42.

Sjiamuslimer påstår at denne beretningen ble gjentatt i ulike versjoner av profeten i ulike sammenhenger. Det stemmer ikke.

Svar: Beretningen om posisjonen, som viser imam Alis posisjon i forhold til Allahs sendebud (FVMH og hans familie), har blitt gjentatt i veldig mange ulike formuleringer og sammenhenger. Her er noen få eksempler som er å finne i sunnimuslimske bøker:

Al-Hafidh ibn Hajr al-Askalani skrev i boken ‘’al-Isabah’’, kapittel 4, side 568: ‘’Profeten (FVMH og hans familie) sa til Ali ved Slaget av Tabouk: ’’Din posisjon i forhold til meg er lik posisjonen til Aron i forhold til Moses, men du er ikke profet, altså bør ikke jeg dra uten at du er min stedfortreder (kalif).’’ Og han (profeten) sa til han (i samme sammenheng): ‘’Du er mesteren over alle de troende etter meg’’. I tillegg til ibn Hajr al-Askalani som nevner denne beretningen i sin bok, nevner al-Nisa’i lignende formulering i boken ‘’al-Khasa’is’’, Ahmed Ibn Hanbal i hans ‘’Musnad’’, al-Qandozi i ‘’Janabi’ al-Mawadah’’, al-Hakim al-Naisabori i ‘’al-Mostadrak Ala al-Sahihain’’ og flere andre viktige sunnimuslimske kilder nevner lignende formulering.

En annen beretning sier at Anas ibn Malik sa: ‘’Vi sa til Salman al-Farsi: ‘’Spør Allahs sendebud (FVMH og hans familie) hvem hans etterfølger er’’. Så Salman spurte Allahs sendebud (FVMH og hans familie), og han (profeten) sa: ‘’Hvem var etterfølgeren til Moses sønnen av Imran?’’ Han (Salman) sa: ‘’Josva sønnen av Nun.’’ Så sa han (profeten): ‘’Den som er min etterfølger, arvtager, og som overholder min avtale er Ali sønnen av Abi Taleb….’’. Denne sunnimuslimske beretningen er nevnt av Sibt ibn al-Jawzi i boken ‘’Tadhkirat al-Kawas’’, side 43, al-Mohib al-Tabari i boken ‘’al-Riadh al-Naddirah’’, kapittel 2 side 178, og beretningen er også nevnt av al-Ghazali al-Shafi’i i ‘’al-Manaqib’’, side 141.

En tredje beretning gitt ut av Ahmed ibn Hanbal, av Abi Bardah som sa: ‘’Ali gikk ut med profeten (FVMH og hans familie) … til han (profeten (FVMH og hans familie)) sa: ’’Er du ikke fornøyd med å ha samme posisjon i forhold til meg som Aron hadde i forhold til Moses, utenom profetien, og du er min stedfortreder (kalif)…’’. Denne beretningen er nevnt av Sibt ibn al-Jawzi i boken ‘’Tadhkirat al-Kawas’’, side 19 og al-Mas’odi i boken ‘’Muruj al-Dhahab’’, kapittel 2, side 437.

Påstander og svar om sjiaislam kunne ha nevnt flere hendelser hvor profetens posisjon i forhold til Ali ble sammenlignet med Moses sin posisjon i forhold til hans arvtagere og etterfølgere. I hver av hendelsene hvor dette blir nevnt, blir beretningen fortalt i ulike former, slik vi allerede har sett eksempler på. I de neste artiklene skal vi gå i dybden på hva Beretningen om posisjonen forteller oss.

Kommentarer er skrudd av for Beretningen om posisjonen

Filed under Allah valgte Ali, Hadith al-Manzila