Category Archives: Tolv feilfrie imamer

De tolv stedfortredere

Påstand: Tolver-sekten er den største retningen innenfor sjiaislam. De kalles tolvere fordi de tror på tolv imamer etter profeten. Sjiamuslimer hevder at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) selv snakket om de tolv imamene etter han. Profeten kan aldri ha ment noe om de tolv imamene i den betydningen sjiamuslimer hevder i dag. Sjiaene overdriver når det kommer til de tolv imamenes posisjon og rolle i islam.

Svar: En av de mest spredde og sikre beretningene alle muslimer er enige om er beretninger om de tolv kalifer etter profeten Mohammed (FVMH og hans familie). En kalif betyr stedfortreder, i følge norsk ordbok. Her er eksempler på tre beretninger fra noen av de mest sikre sunnimuslimske kildene om de tolv stedfortredere etter profeten:

«Sobi fortalte at Jabir bin Sumra sa: ‘’Jeg gikk til Allahs sendebud med faren min. Jeg hørte ham si: ‘’Denne religionen fortsetter å være i ære og sterk, så lenge det finnes tolv kalifer’’. ‘’Så sa han noe jeg ikke kunne begripe, fordi folk bråket. Jeg spurte faren min’’: ‘’Hva sa han?’’ ‘’Han sa: ‘’Alle er av Quraisyh.» Kilde: Sahih Muslim bind 4, side 3.

«Jaber sa at Sumra sa: ‘’Jeg var hos Allahs sendebud med faren min. Jeg hørte ham (profetn Mohammed) si’’: ‘’Denne religionen fortsetter å være i ære, eller han sa: folk vil fortsatt være i god stand så lenge det finnes tolv kalifer’’. ‘’Så sa han noe jeg ikke kunne begripe. Jeg spurte faren min’’: ‘’Hva sa han?’’ Han sa: ‘’Alle er av Quraisyh.» Kilde: Musnad Ahmed, bind 5, side 98.

«Abdul Malik hørte Jabir bin Sumra si: ‘’Jeg hørte Profeten (Allahs velsignelse og fred være med ham) si’’: ‘’Det vil være tolv ledere’’. ‘’Han sa noe jeg ikke hørte. Faren min sa til meg’’: ‘’Alle er av Quraisyh.» Kilder: Sahih al-Bukhari, bind 9, side 101.

Sjiamuslimer og tolver-sekten er de eneste som klart definerer hvem de tolv stedfortredere (kalifer) for profeten er etter han. Ut ifra beretningene er det ingen tvil om de tolv kalifers viktige rolle etter profeten. De skiller seg fra alle andre som vil komme etter profeten. De er ledere for muslimer, holder islam i ære og gjør at alle muslimer holder seg i god stand (altså på rett vei). Noen sunnimuslimer har forsøkt å gi en forklaring på hvem de tolv er. Flere har til og med inkludert Yazid sønnen av Muawiya som en av de tolv. Hvordan kan en som har drept profetens barnebarn og medlem av husets folk, begikk folkemord i Medina og ødela den hellige Kabaen i Mekka være den som er profetens stedfortreder etter han? Det er en upassende tolkning hvis vi leser profetens forklaring på hvilken viktig posisjon og rolle de tolv kalifer (stedfortredere) vil ha etter han. Kun sjiamuslimer og tolver-sekten kan gi et logisk og tydelig svar på hvem de tolv stedfortredere etter profeten (FVMH og hans familie) er. Den første av dem var Ali (FVMH). Dette vil vi i artiklene som kommer legge tydelige bevis på.

Kommentarer er skrudd av for De tolv stedfortredere

Filed under Allah valgte Ali, Tolv feilfrie imamer

Husets folk (Ahlulbayt) er syndefrie

Påstand: En viktig premiss for å veilede folk riktig er å være syndefri. Profetene gjorde ikke synder, og derfor kunne menneskene stole på at det de sa og gjorde var riktig. Sjiamuslimer har ingen bevis på at Ali, Fatima, Hassan og Hussein (FVMD) er syndefrie. Hvordan kan da Ali, Hassan og Hussein (FVMD) være sjiamuslimenes første imamer utnevnt fra Allah når de kan synde? Hvordan kan menneskene stole på at det de sier er 100 prosent riktig og fra Gud, når de kan synde?

Svar: Det finnes flere bevis på at husets folk (Ahlulbayt) er syndefrie. Et av de beste bevisene er følgende beretning fra Allahs sendebud (FVMH og hans familie): »Jeg etterlater blant dere to tunge ting: Allahs bok og min Ahlulbayt (husets folk). Så lenge dere holder fast ved dem begge, vil dere aldri gå på avveie. De vil aldri skille seg fra hverandre, inntil de kommer tilbake hos meg ved det endeløse-havet (på dommens dag)’’. Vi har tidligere bevist at beretningen nevnt øverst er riktig, og at Ali, Fatima, Hassan og Hussein er husets folk. Av denne beretningen kan vi trekke to viktige konklusjoner:

1. Husets folk, som er Ali, Fatima, Hassan og Hussein (FVMD), er feilfrie. Koranen er feilfri. Hadde Koranen ikke vært feilfri, hadde ikke profeten (FVMH og hans familie) oppfordret oss til å følge den. Fordi hvordan kan vi bli oppfordret av profeten til å følge noe som kan få oss til å gjøre synder og ta feil? Det samme gjelder for husets folk.

Profeten (FVMH og hans familie) setter likhetstegn ved Koranen og husets folk ved å oppfordre oss til å følge dem begge. Profeten (FVMH og hans familie) sa: ‘’Så lenge dere holder fast ved dem begge, vil dere aldri gå på avveie’’. Han sa også: ‘’De vil aldri skille seg fra hverandre (Allahs bok og husets folk), inntil de kommer tilbake hos meg ved det endeløse-havet (på dommens dag)’’. Vi hadde gått på avveie hvis vi hadde fulgt noe som ikke var feilfritt. Så på samme måte som Koranen er feilfri, må husets folk også være feilfrie fordi disse to tingene skiller seg ikke fra hverandre. Det er verdt å understreke at det å være feilfri er mer omfattende enn å være syndefri, fordi feil omfatter mer enn bare synd.

2. En annen viktig konklusjon er at så lenge Koranen finnes, så finnes husets folk. Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa: ‘’Jeg etterlater blant dere to tunge ting….’’. Hva betyr det at noe er etterlatt blant oss? Det betyr at Koranen er med oss nå og vil være det til dommens dag, og at det samme vil hustes folk være. Alle muslimer er enige om at Ali, Fatima, Hassan og Hussein (FVMD) ikke lever i dag. Hvordan kan da husets folk være blant oss i dag? Svaret får du gjennom å lese om hvem Ali, Hassan, Hussein ba oss følge etter dem. Helt kort ba de oss følge de ni imamene etter imam Hussein (FVMD), hvor alle er barnebarn av profeten (FVMH og hans familie).

Kort oppsummert, etterlot profeten Mohammed (FVMH og hans familie) Koranen og husets folk. Begge er feilfrie, fordi profeten satte et likhetstegn mellom dem. Begge må være blant oss fordi mennesker alltid trenger en veileder som fungerer som bindeledd mellom seg og Allah den Allmektige.

Kommentarer er skrudd av for Husets folk (Ahlulbayt) er syndefrie

Filed under Allah valgte Ali, Tolv feilfrie imamer

Hvem er husets folk (Ahlulbayt)?

Påstand: Sunnimuslimer mener husets folk (Ahlulbayt) inkluderer profetens koner. Noen sunnimuslimske lærde mener flere enn profetens koner er inkludert i definisjonen av husets folk (Ahlulbayt). Sjiamuslimer har en annen og mer snever og begrenset tolkning som de ikke har noe bevis for.

Svar: Sjiamuslimer mener husets folk (Ahlulbayt) er profeten Mohammed (FVMH og hans familie), Fatima (profetens datter), Ali (profetens fetter), Hassan og Hussein (profetens barnebarn) (FVMD). Andre enn disse hellige fem, som profetens koner og andre, er dermed ikke inkludert i husets folk (Ahlulbayt) når det kommer til beretningen som vi behandlet i forrige artikkel. Vi ga flere bevis og sikre kilder på at profeten sa: »Jeg etterlater blant dere to tunge ting: Allahs bok og min Ahlulbayt (husets folk). Så lenge dere holder fast ved dem begge, vil dere aldri gå på avveie. De vil aldri skille seg fra hverandre (Allahs bok og husets folk), inntil de kommer tilbake hos meg ved det endeløse-havet (på dommens dag)’’.

Det finnes mange argumenter for sjiamuslimenes mening om at husets folk (Ahlulbayt) ikke inkluderer profetens koner, men kun begrenser seg til profeten Mohammed, Fatima, Ali, Hassan og Hussein (FVMD). Et klart bevis er verset om rensning, ‘’Allah ønsker bare å holde bort urenhet fra dere, dere husets folk (Ahlulbayt), og rense dere helt (Koranen: 33:33),’’ som ble åpenbart i Umm Salamas hus. Umm Salama er profetens kone og de troendes mor, i følge koranen. Profeten hadde samlet Hassan, Hussein, Fatima og Ali sammen, og dekket dem med et klesplagg. Så sa han: ’’Å Allah! Dette er min Ahlulbayt (husets folk), så ta bort urenhet fra dem, og rens dem helt.’’ Umm Salama sa: ’’Er jeg av dem, Allahs sendebud?’’ Han sa: ’’Stå ved din plass, men du er i god behold!’’. Kilde for denne hendelsen er: 1) al-Tirmidhi, al-Sahih, del 5, side 351 og 663, 2) al-Hakim al-Naysaburi, al-Mustadrak Ala al-Sahihin, del 2, side 416, og 3) al-Suyuti , al-Dur al-Manthor, del 5, side 19.

Profeten svarte ganske tydelig på spørsmålet fra hans kone, Umm Salama, når hun lurte på om hun er av husets folk (Ahlulbayt). Profeten svarer at hun ikke er inkludert. Det er ikke et merkelig spørsmål stilt av Umm Salama, fordi det er normalt å tenke at profetens koner er en del av husets folk (Ahlulbayt). Samtidig var svaret fra profeten veldig klart. Betegnelsen (huset folk) inkluderer kun noen få personer, og inkluderer ikke profetens koner.

En annen beretning i sunnimuslimske bøker bekrefter dette. Den sier: ‘’Profeten (FVMH og hans familie) pleide å gå forbi Fatimas hus i seks måneder. Hver gang han gikk ut for bønn sa han: ‘’Bønn husets folk (Ahlulbayt). Allah ønsker bare å holde bort urenhet fra dere, dere husets folk (Ahlulbayt), og rense dere helt (siste setning er fra Koranen: 33:33)’’. Sunnimuslimske lærde som har nevnt denne beretningen i deres bøker er al-Tirmidi, Ibn Mardaweeh, Ibn Jarir og al-Tabrani. Hvem andre bor i Fatimas hus enn Fatima, Ali, Hassan og Hussein? Kun disse ble kalt husets folk (Ahlulbayt) av profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Hvem er vi til å definere dette annerledes i dag enn det profeten selv på sin tid brukte som definisjon?

Kommentarer er skrudd av for Hvem er husets folk (Ahlulbayt)?

Filed under Allah valgte Ali, Tolv feilfrie imamer

Profeten etterlatte Koranen og hans tradisjon?

Påstand: Vi trenger ikke veiledere etter profeten. Profeten (FVMH og hans familie) sa: «Jeg har etterlatt blant dere to ting, som dere aldri skal fare vill hvis dere holder fast på; Allahs bok og Hans profets sunnah (tradisjon)» (Sunnimuslimsk kilde: Muwatta Malik). Dette beviser at Allahs bok og profetens tradisjon er mer enn nok til å holde oss på riktig spor. Vi trenger ikke imamer, etterfølgere, kalifer eller noe annet for å veilede oss.

Svar: Beretningen som er nevnt i påstanden er feil på grunn av store svakheter når det kommer til kildene. For det første er ikke beretningen nevnt i noen av de seks riktige bøkene hos sunnimuslimene. For det andre nevnes beretningen i boken Muwatta Malik og andre sunnimuslimske bøker uten å henvise fortellerkjeden fram til profeten. Heller ikke nevne hvem som overleverte den, og dette er noe veldig spesielt for Muwatta Malik sammenlignet med alle andre beretninger som nevnes i samme bok. Dermed har den ikke en sikker kilde.

For det tredje er flere av de som forteller beretningen, som for eksempel Saleh ibn Mosa ibn Abdullah al-Qurashi Altimimi, som igjen nevner beretningen fra Abu Hurairah, han og andre er ikke godtatt av store sunnimuslimske lærde som sikre kilder. For mer informasjon, se hva Aldahabi, Alnisa’i, Albokari og ibn Oday sier om Saleh ibn Mosa og andre som forteller denne beretningen.

Derimot er det en annen lignende beretning som er nevnt i minst 66 ulike sunnimuslimske kilder hvor flere av dem er blant de seks riktige bøkene. Profeten sa: »Jeg etterlater blant dere to tunge ting: Allahs bok og min Ahlulbayt (heretter kalt ‘’Husets folk’’). Så lenge dere holder fast ved dem begge, vil dere aldri gå på avveie. De vil aldri skille seg fra hverandre (Allahs bok og husets folk), inntil de kommer tilbake hos meg ved det endeløse-havet (på dommens dag)’’. Denne beretningen er nevnt i ulike former og ulike sammenhenger i blant annet: 1) Sahih Muslim, del 7, 2) al-Tirmidi, del 2, 3) al-Nisa’i, al-Kasaies: 30, og 4) Ahmed ibn Hanbal i hans Musnad i ulike kapitler. Vi velger å nevne kun disse 4 kildene av de totalt 66 eksisterende kildene.

Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) har dermed etterlatt to viktige, verdifulle og tunge ting blant oss. Følger vi disse to verdifulle tingene vil vi aldri gå på avveie. Beretningen er tydelig på at vi trenger veiledere etter profeten Mohammed (FVMH og hans familie) som er noe annet enn bare profeten alene og Koranen, altså husets folk som omfatter flere personer.

Utfordringen i dag er at kun mindretallet av muslimene ser klart for seg viktigheten av denne beretningen. En ting er at beretningen som er feil blir nevnt på talerstolene og skrevet i bøkene, mens beretningen som er kjent for sin riktighet ikke blir det. En annen ting er manglende forståelse av innholdet i denne beretningen. Det er kjent for oss hva koranen er, men er de første imamene hos sjiamuslimene, Ali, Hassan og Hussein (FVMD), en del av hustes folk som dermed skal følges? Hva betyr det at Allahs bok og husets folk aldri vil skille seg? Dette og mer skal vi forsøke å gi svar på i artiklene som kommer.

Kommentarer er skrudd av for Profeten etterlatte Koranen og hans tradisjon?

Filed under Allah valgte Ali, Tolv feilfrie imamer