Tag Archives: imam mehdi

Ali (FVMH) krenkes av Muawiyah

66834_762121240480615_884516787_n

Påstand: Sjiamuslimer forteller ikke sannheten når de påstår at Muawiyah oppfordret til å snakke stygt mot Ali (FVMH) og at dette fortsatte i mange år etter Muawiyahs bortgang. Hvordan kan dette ha skjedd når flere av Det umajjadiske dynastiet som Muawiyah tilhørte respekterte imam Alis barnebarn og hadde slektskapsforhold med dem? Slektskapsforholdet og respekten de viste til hverandre viser det gode forholdet som var mellom imam Alis familie og Muawiyahs familie.

 

Svar: Ordene som er nevnt i påstanden er ganske tomme for innhold og samsvarer ikke med virkeligheten. Imam Alis sønn, imam Hussein (FVMH), ble drept av Muawiyahs sønn, Yazid i det kjente slaget i Karbala. Imam Alis døtre og barnebarn ble deretter tatt som gisler av Yazid. Muawiyah selv havnet i krig med imam Ali (FVMH) som kostet 70.000 livet. Det er nok verre å drepe noen enn å oppfordre til å spre falske rykter eller tale nedsettende om en person. La oss likevel se på kilder som beviser at Muawiyah krenket imam Ali (FVMH) gjennom ord og oppfordret til krenkelse. Vi starter med en beretning nevnt i ‘’Sahih Muslim’’, en av de mest riktige bøkene innenfor sunniislam, og vi ser på beretning nr. 2404:

‘’… A’mer ibn Sa’d ibn Abi Waqqas beretter av sin far at han sa: ‘’Muawiyah ibn Abi Sufyan befalte Sa’d så han sa: ‘’Hva hindrer deg i å tale nedsettende om Aba Turab (imam Ali)? Han (Sa’d) sa: ‘’Så lenge jeg husker tre ting Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa til han (Ali) vil jeg aldri tale nedsettende om han. Hadde jeg vært ment med et av disse utsagnene [fra Allahs sendebud], ville dette vært mer elsket av meg enn røde kameler…’’

Røde kameler var tegn på kapital og rikdom blant araberne. Sa’d forklarer videre de tre tingene Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa om imam Ali (FVMH), blant annet beretningen om posisjonen som vi tidligere har nevnt som sier: ’’Din posisjon i forhold til meg er lik posisjonen til Aron i forhold til Moses, med unntak av at det ikke kommer noen profet etter meg”. Alle muslimer er enige om at Ali (FVMH) er ment med Aba Turab, og de tre utsagnene fra Allahs sendebud som blir referert til i beretningen er bevis på dette. Noen vil kanskje hevde at Muawiyah kun stilte et spørsmål, og dermed ikke oppfordret til å tale nedsettende om imam Ali (FVMH). Det er ikke riktig. Legg merke til ordet befalte som er synonymt med å gi ordre til noen. Den sunnimuslimske ibn Taymiyyah sier i sin bok ‘’Minhaj ul-Sunnah’’, del 4, side 468 når han beskriver forholdet mellom imam Alis side og Muawiyahs side:

‘’… Forbannelsen [på hverandre] skjedde fra begge sider, slik krigen skjedde. Disse (den ene gruppen) forbannet lederne til disse (den andre gruppen) i deres bønn, og disse forbannet lederne til disse i deres bønn.’’

Han forklarer etter hvert at begge sidene snakket nedsettende om hverandre. Det ibn Taymiyyah skriver er viktig, fordi han innrømmer at hver side ba om forbannelse på den andre og talte nedsettende om den andre. Avslutningsvis nevner vi en riktig beretning i sunnimuslimske bøker, blant annet ‘’Musnad Ahmed’’, beretning nr. 26791, som sier at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’Den som taler nedsettende om Ali taler nedsettende om meg’’. Det samme har ikke blitt sagt om andre følgesvenner av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), heller ikke om Muawiyah.

 

Kommentarer er skrudd av for Ali (FVMH) krenkes av Muawiyah

Filed under Imam Alis kriger, Sahaba

Betydningen av imam Alis kriger

imam_ali_by_lvlona-d477m93

Påstand: Sjiamuslimer fokuserer kun på kriger som handler om splittelse og konflikt mellom muslimer, ikke kriger som fremmet islam som for eksempel krigene når Omar og Abu Bakr ledet muslimene. Disse krigene synes ikke sjiamuslimer er verdt å rette oppmerksomhet mot. De vil kun ha oppmerksomhet rundt Alis kriger som Slaget av kamelen mot Aisha og Slaget ved Siffin mot Muawiyah. Det er på tide at vi glemmer Slaget av kamelen og Slaget ved Siffin og heller fokuserer på andre viktige hendelser.

Svar: Imam Alis kriger er av svært viktighet fordi disse krigene var med på å bevare islam. Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) viser til at imam Alis arbeid mot de som kommer til å gå imot han er lik profeten Mohammeds arbeid mot de som kriget mot han og forsøkte å kvele hans budskap. En beretning i ‘’al-Khasa’is’’ av al-Nisa’i, ‘’Fada’il al-Sahaba’’ og ‘’Musnad Ahmed’’ av Ahmed ibn Hanbal, og i ’’al-Mustadrak alaa al-Sahihain’’ av al-Hakim nevner denne troverdige og riktige beretningen:

‘’Abi Sa’id al-Khidri sa: ‘’Vi satt og ventet på Allahs sendebud (FVMH og hans familie), så kom han til oss og et bånd i hans sandaler hadde røket. Han kastet [sandalene] til Ali og sa: ‘’En mann av dere vil krige mot folk for tolkningen av Koranen, slik jeg kriget for dens nedsendelse.’’ Abu Bakr sa: ‘’Jeg?’’. Han sa: ‘’Nei’’. Omar sa: ‘’Jeg?’’. Han sa: ‘’Nei, men den som fester sandalen (imam Ali (FVMH))’’.

Denne beretningen er svært viktig å studere. Alle som kriget mot imam Ali (FVMH) hadde et mål til felles: De ønsket å styre muslimene og få dem bort fra den rette veien og den riktige tolkningen av Koranen. Det er sant at Koranen ble nedsendt under profeten Mohammeds tid, men en riktig tolkning av Koranen er like viktig som nedsendelsen av den. Ali (FVMH) sto for den riktige tolkningen av Koranen, fordi profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa:

”Ali er med Koranen og Koranen er med Ali. De vil aldri skille seg fra hverandre (Allahs bok og Ali), inntil de kommer tilbake hos meg ved det endeløse-havet (på dommens dag)”. Sunnimuslimske kilder: 1) al-Hakim al-Naysabori i ’’al-Mustadrak alaa al-Sahihain’’, del 3, side 124, 2) al-Haithami i ‘’Majma’ al-Zawa’id, del 9, side 134, og 3) al-Suyuti i ‘’Tarikh al-Kholafa’’’, side 137. Beretningen finnes i flere andre sunnimuslimske kilder.

Derfor var Alis kriger, kriger for Koranen. De som kriget mot Ali (FVMH) kriget imot Koranen og dens prinsipper. Hadde imam Ali (FVMH) tapt, så hadde Koranen tapt. Og hva er islam verdt uten Koranen? Alle som hindrer folk i å studere slagene som har vært mellom imam Ali (FVMH) og andre vil hindre at denne sannheten kommer frem.

Kommentarer er skrudd av for Betydningen av imam Alis kriger

Filed under Imam Alis kriger, Sahaba

Imam Mehdi (FVMH) straffer Aisha, Omar og Abo Bakr?

Påstand: Sjiamuslimske lærde mener at når imam Mehdi (FVMH) kommer, skal han grave opp gravene til Omar, Abo Bakr og Aisha for så å drepe dem og henge opp likene deres. Dette står i flere sikre sjiamuslimske bøker basert på flere riktige beretninger. Dette viser hatet sjiamuslimer har mot Omar, Abo Bakr og Aisha (måtte Allah være tilfreds med dem).

Svar: Påstanden er ikke riktig og blir avvist av store sjiamuslimske lærde. Det er viktig å skille mellom to beretninger rundt dette temaet. Den ene snakker om de troendes mor, Aisha, som kommer tilbake til livet og blir straffet av imam Mehdi (FVMH). Den andre beretningen handler om at imam Mehdi (FVMH) graver opp gravene til Omar og Abo Bakr for deretter å korsfeste dem. Begge er nevnt i viktige sjiamuslimske bøker, som ‘’Bihar Al-Anwar’’ av Baqir Al-Majlisi.

Det er viktig for Påstander og svar om sjiaislam å understreke at bøker som nevner disse beretningene ikke er feilfrie. Sjiamuslimene har ikke en feilfri bok (sihah) som sunnimuslimer. Al-Kafi, Bihar Al-Anwar og andre bøker er gode og viktige kilder for sjiamuslimer, men de er skrevet av mennesker og kan inneholde feil. Videre skal vi bevise at disse to beretningene ikke kan godtas.

Når det gjelder beretningen om at Aisha blir straffet av imam Mehdi (FVMH), så kan ikke den godtas av sjiamuslimer fordi den er fortalt av Mohammed bin Sulaiman Albasri Aldilimi. Store sjiamuslimske lærde sier at Mohammed bin Sulaiman ikke kan stoles på og er kjent for overdrivelse og løgn. Han blir kritisert av Al-Khoiy i ‘’Mu’jam Rijal Alhadith’’, volum 16 side 134, av Al-Najashi i ‘’Rijal Al-Najashi’’, volum 1, side 412 og av Al-Hilli i ‘’Rijal Al-Alama’’, side 255. Dette er sjiamuslimske lærde med stor tyngde.

Det samme gjelder for beretningen som sier at Omar og Abo Bakr skal bli korsfestet av imam Mehdi (FVMH). Fortellerkjeden består av utroverdige menn. Her er fortellerkjeden: 1) Alhusein ibn Hamdan Alhudhaiyni: ikke godkjent som sikker kilde på grunn av svakheter i hans tro, 2) Mohammed ibn Nasir Alnumaiyri: var på avveie, i følge flere sjiamuslimske lærde, 3) Omar ibn Forat Alkateb: kjent for overdrivelse, 4) Mohammed ibn Almofaddel ibn Omar: ukjent status blant lærde (vet ikke om han er troverdig eller ikke) og 5) Almofaddel ibn Omar Aljuaafi: de fleste ser på han som en nær og ærlig venn av imam Sadek (FVMH). Når tre til fire av totalt fem menn i en fortellerkjede ikke er troverdige, så sier det seg selv at beretningen ikke kan aksepteres som riktig. Les om mennene i fortellerkjeden i sjiamuslimske bøker som ‘’Mu’jam Rijal Alhadith’’ av Al-Khoiy, i ‘’Rijal Al-Najashi’’ av Al-Najashi, i ‘’Rijal Al-Alama’’ av Al-Alama Al-Hilli og ‘’Rijal Al-Tosi’’ av Al-Shaikh Al-Tosi.

Med dette har vi bevist at beretningene som sier at imam Mehdi (FVMH) skal straffe Omar, Abo Bakr og Aisha mangler troverdige kilder. Derfor avviser sjiamuslimer disse beretningene. For øvrig viser vi til to artikler: 1) ‘’Omtaler ikke følgesvennene med respekt?’’, og 2) ‘’Omtaler ikke profetens koner med respekt?’’.

Kommentarer er skrudd av for Imam Mehdi (FVMH) straffer Aisha, Omar og Abo Bakr?

Filed under Imam Mehdi (FVMH)

Hvorfor skjuler imam Mehdi seg?

Påstander om imam Mehdi (FVMH) del 5.

Påstand: Sjiamuslimer mener at imam Mehdi (FVMH) har levd i over 1100 år, og at han skjuler seg for folk. Hvis imam Mehdi er profeten Mohammeds stedfortreder, hvorfor viser han seg ikke til folk og veiledere dem direkte? Det er ingen god grunn til at imam Mehdi skal skjule seg.

Svar: At det ikke er noe hensikt bak at imam Mehdi (FVMH) skjuler seg stemmer ikke. Her nevner Påstander og svar om sjiaislam tre gode grunner:

1. Profetene pleide å skjule seg for sine folk i perioder. Koranen sier om profeten Moses (FVMH) i kapittel 7, Ala’raf (Skillemuren), vers 142: ‘’Vi avsatte Moses 30 døgn, og Vi la til ti døgn, slik at hans tid med Herren ble 40 døgn. Moses sa til sin bror, Aron: «Overta for meg overfor mitt folk og gjør tingene vel. Følg ikke ufredsstifternes vei!»’’ Det er ulike årsaker til at profetene skjulte seg i perioder. En av dem var for å teste hvordan folk blir når profeten blir borte en stund. Holder de seg til religionen, eller vender de ryggen til alt profetene strevde med å bygge gjennom mange års arbeid? Det samme gjelder for oss i dag.

2. Gjennom å ikke ha en stedfortreder for profeten tilgjengelig men skjult slik imam Mehdi er i dag, øker presset på muslimer og andre for å søke kunnskap selv istedenfor å få kunnskap rett fra en sikker kilde. Hvis imamen ikke var skjult, så kunne alle bare spurt imamen ulike spørsmål istedenfor å lete i bøkene for å finne svar. Derfor blir det raskere kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning av å ha imamen skjult for folk, fordi alle må lete selv og ikke hente fasiten fra en kunnskapsrik stedfortreder for profeten Mohammed (FVMH og hans familie).

3. At vi ikke er kjent med imam Mehdis arbeid i detalj, betyr ikke at imam Mehdi (FVMH) ikke arbeider dag og natt for å veilede mennesker i verden. Gjennom historien er det mange ukjente personer som arbeidet i det skjulte og forandret mye rundt seg men som historiebøkene aldri vil omtale. Imam Mehdi har hjulpet deg og meg, men vi vet ofte ikke hvordan og når.

Det er flere gode grunner til at imam Mehdi skjuler seg i dag. Viktigst av alt er at dette er en prøve for oss alle. Holder vi oss til religionen, eller svikter vi budskapet til hans bestefar, profet Mohammed (FVMH og hans familie)? Øker vi vår kunnskap gjennom å lese selv, eller lener vi oss på andre for å finne svar for oss? Tar vi imot imam Mehdis veiledning som han har strevet med å få nådd fram til oss, eller gjør vi ikke det? Vi blir testet slik folket til Moses ble testet når han var borte fra dem.

Kommentarer er skrudd av for Hvorfor skjuler imam Mehdi seg?

Filed under Imam Mehdi (FVMH)

Mulig at imam Mehdi har levd i over 1100 år?

Påstand: Sjiamuslimer mener at imam Mehdi (FVMH) har levd i over 1100 år, og at han skjuler seg for folk. Hvis imam Mehdi er profeten Mohammeds stedfortreder, hvorfor viser han seg ikke til folk og veileder dem direkte? Det er ingen god grunn til at imam Mehdi skal skjule seg.

Svar: At det ikke er noe hensikt bak at imam Mehdi (FVMH) skjuler seg stemmer ikke. Her nevner Påstander og svar om sjiaislam tre gode grunner:

  1. Profetene pleide å skjule seg for sine folk i perioder. Koranen sier om profeten Moses (FVMH) i kapittel 7, Ala’raf (Skillemuren), vers 142: ‘’Vi avsatte Moses 30 døgn, og Vi la til ti døgn, slik at hans tid med Herren ble 40 døgn. Moses sa til sin bror, Aron: «Overta for meg overfor mitt folk og gjør tingene vel. Følg ikke ufredsstifternes vei!»’’ Det er ulike årsaker til at profetene skjulte seg i perioder. En av dem var for å teste hvordan folk blir når profeten blir borte en stund. Holder de seg til religionen, eller vender de ryggen til alt profetene strevde med å bygge gjennom mange års arbeid? Det samme gjelder for oss i dag.
  2. Gjennom å ikke ha en stedfortreder for profeten tilgjengelig, men skjult slik imam Mehdi er i dag, øker presset på muslimer og andre for å søke kunnskap selv istedenfor å få kunnskap servert på gullfat. Hvis imamen ikke var skjult, så kunne alle bare spurt imamen ulike spørsmål istedenfor å lete i bøkene for å finne svar. Derfor blir det raskere kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning av å ha imamen skjult for folk, fordi alle må lete selv og ikke hente fasiten fra en kunnskapsrik stedfortreder for profeten Mohammed (FVMH og hans familie).
  3. At vi ikke er kjent med imam Mehdis arbeid i detalj, betyr ikke at imam Mehdi (FVMH) ikke arbeider dag og natt for å veilede mennesker i verden. Gjennom historien er det mange ukjente personer som arbeidet i det skjulte og forandret mye rundt seg men som historiebøkene aldri vil omtale. Imam Mehdi har hjulpet deg og meg, men vi vet ofte ikke hvordan og når.

Det er flere gode grunner til at imam Mehdi skjuler seg i dag. Viktigst av alt er at dette er en prøve for oss alle. Holder vi oss til religionen, eller svikter vi budskapet til hans bestefar, profet Mohammed (FVMH og hans familie)? Øker vi vår kunnskap gjennom å lese selv, eller lener vi oss på andre for å finne svar for oss? Tar vi imot imam Mehdis veiledning som han har strevet med å få meddelt oss, eller gjør vi ikke det? Vi blir testet slik folket til Moses ble testet når han var borte fra dem.

Kommentarer er skrudd av for Mulig at imam Mehdi har levd i over 1100 år?

Filed under Imam Mehdi (FVMH)

Er Mohammed ibn al-Hassan (imam Mehdi) død?

Påstand: Forrige svar beviste at Mohammed ibn, sønn av, al-Hassan ble født. Sjiamuslimene kan likevel ikke mene at han er imam Mehdi som alle muslimer venter på. Dette fordi han døde for mange hundre år tilbake.

Svar: Det finnes ikke ett eneste bevis på at Mohammed ibn al-Hassan døde. Vi vet at hans far er død. Vi vet at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) er død, og at Abu Bakr, Omar, Uthman og Ali er død. Her finner vi historiske bevis på deres bortgang. Påstander og svar og sjiaislam har tidligere bevist at Mohammed ibn al-Hassan ble født. Send gjerne dine bevis til oss om at Mohammed ibn al-Hassan, som sjiamuslimene mener er imam Mehdi, døde. En så viktig person i islamsk historie, hvor vi kan finne over 60 bevis på hans fødsel bare fra sunnimuslimske bøker må i det minste ha en kilde på at han gikk bort hvis dette var tilfellet. Hvordan han kan leve til i dag er en annen diskusjon.

Kommentarer er skrudd av for Er Mohammed ibn al-Hassan (imam Mehdi) død?

Filed under Imam Mehdi (FVMH)

Ble imam Mehdi født?

Påstand: Sjiamuslimer hevder at imam Mehdi ble født, og at han er sønnen til den ellevte imam, Hassan al-Askari. Dermed er imam Mehdi hos sjiamuslimer Mohammed ibn (sønnen av) al-Hassan. Her vil sjiamuslimene møte flere problemer de må svare på. For det første tyder flere bevis på at den ellevte imamen, imam Hassan al-Askari, ikke hadde barn. Derfor eksisterer ikke en som heter Mohammed ibn al-Hassan. For det andre tyder flere beretninger på at Mehdis far heter Abdullah, det samme som faren til profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og ikke Hassan. Dette er to klare bevis på at Mohammed ibn al-Hassan ikke er imam Mehdi slik sjia tror.

Svar: Sjiamuslimer mener det er mange kilder som beviser at imam Hassan al-Askari hadde en sønn med navnet Mohammed. Vi referer til noen av kildene fra sunnimuslimske bøker og lærde som bekrefter dette: 1) Sibt ibn al-Jawzi som sier i sin bok ‘’Tazkertul Alkhawas’’, side 88 (den gamle versjonen): ’’Hans sønn (det vil si sønnen til imam Hassan al-Askari) er Mohammed som er imamen.’’ 2) al-shaik Muḥyi al-Din ibn al-Arabi i hans bok ‘’Alfotohat Almakkia’’, 3) Abu Salem Alshafiy i boken ‘’Mataleb Alsua’al’’, bind 2, del 12, 4) Ibn Alsabbag i boken ‘’Alfosol Almuhimmah’’ del 12, 5) Alshaik Abdullah ibn Mohammed ibn Amer al-Shabrawi al-Shafiy i boken ‘’Alathaf Bihob Ala’shraf’’, 6) Bahlawi Bahgat Afandi i boken ‘’Tarikh Aal Mohammed’’ på side 198, og 7) Ibn Athir al-Kidri i boken ‘’Tarikh Alkamel’’ bind 7, side 90. Påstander og svar om sjiaislam kunne ha nevnt over 50 kilder fra sunnimuslimske bøker og lærde som bekrefter at imam Hassan al-Askari hadde en sønn med navnet Mohammed, men vi velger å ikke gjøre det med hensyn til målet om å gi korte svar.

Når det gjelder påstanden om at imam Mehdis far har navnet Abdullah og ikke Hassan, så baserer det seg først og fremst på beretningen fra profeten som er nevnt i Sunan Abu-Dawud bok 36, nr. 4266 som sier: ‘’Abdullah ibn Mas’du fortalte: Profeten (fred være med ham) sa: Hvis det bare var en dag igjen i denne verden, så skal Allah forlenge denne dagen inntil Han lar det fremstå på denne dagen en mann som er av meg eller av mitt husfolk. Hans navn er som mitt. Hans fars navn er som mitt fars navn….’’

Første argumentet mot denne beretningen er at den ikke defineres under de riktige beretningene, men har lavere grad av riktighet. Dermed kan den inneholde feil. For det andre har samme beretning ulike ordlyder i ulike bøker. Al-Bazzar, som er en sunnimuslimsk lærd, skriver i hans kjente bok ‘’al-Bahr al-Zukhar’’: ‘’…. Allah vil sende en mann av meg. Hans navn er som mitt eller mitt fars navn….’’. I en annen beretning som står i boken ‘’Majma’ Alzawaed’’ av al-Haithami (sunnimuslimsk lærd) står det: ‘’…. Allah vil sende en mann av meg. Hans navn er som mitt eller en profets navn….’’. Dette viser at det er ulikheter i beretningene om hva navnet til imam Mehdis far er, og dermed kan ikke vi si at han med sikkerhet vil hete Mohammed sønn av Abdullah, slik det står i påstanden.

Ulike sunnimuslimske kilder beviser at den ellevte imamen hos sjiamuslimene, imam Hassan al-Askari, har en sønn som ble født med navn Mohammed. Det er ikke noe som bekrefter at imam Mehdis far må hete Abdullah, i følge sunnimuslimske kilder.

Kommentarer er skrudd av for Ble imam Mehdi født?

Filed under Imam Mehdi (FVMH)

Har imam Mehdi høyere status enn profeten Isa?

Påstand: Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sier i en beretning: »Hvis det bare var en dag av denne tiden (i verden) igjen, så skal Allah reise opp på denne dagen en mann av min familie. Han skal fylle jorden med rettferdighet etter at den hadde vært fylt med urettferdighet.» Kilden er fra en av de seks mest riktige bøkene innenfor sunniislam: Sunan Abu-Dawud, bok 36, nr. 4270.

Sjiamuslimene er enige med sunnimuslimer om det meste når det kommer til imam Mehdi, men sjia tar feil når det gjelder Mehdis status, posisjon og rolle i islam som profetens kalif (stedfortreder). Imam Mehdi er en helt vanlig mann, men selvfølgelig en veldig god person. Under hans tid sprer islam seg til hele verden, og rettferdigheten vil seire, men han er ikke en syndefri stedfortreder for profeten Mohammed (FVMH og hans familie).

Svar: For å svare på denne påstanden, viser vi til følgende artikkel: ‘’Sjia tror på profeter etter Mohammed?’’ Oppsummert mener sjiamuslimer at Allah den Allmektige ikke vil la menneskene være uten en veileder selv etter profetens tid. Allah sier i Koranens 2:30: ‘’Jeg vil alltid sette en stedfortreder på jorden’’. Sjiamuslimer mener at de tolv imamene etter profeten er blant de stedfortredere Allah har satt på jorden for å veilede menneskene. For at de skal veilede dem riktig, må det de sier og handler være syndefri.

Muslimer er enige om at Imam Mehdi (FVMH) vil endre verden til et mer rettferdig sted (se beretningen nevnt øverst i påstanden). Maksimal rettferdighet, maksimal frihet, og høyest mulig velstand er blant kjennetegnene for den tiden når imam Mehdi skal styre. Hvis personen som skal lede (imam Mehdi) ikke har kunnskap om alt som angår rettferdighet, og hvis en leder kan begå store og små synder, vil vi ikke oppnå full rettferdighet på jorden. Kun en syndefri person som leder jorden kan skape full rettferdighet som utallig mange beretninger fra profeten (FVMH og hans familie) har beskrevet i detalj.

Det står i den sunnimuslimske boken ‘’Musnad ibn Hanbal’’, bind 1, Musnad Ibn Masud.: ‘’Profeten sa: »Tiden kommer ikke (altså at det ikke blir dommedag) før en mann av mitt husfolk leder…..» Med dette mener muslimene at imam Mehdi vil være leder for alle, inkludert profeten Isa (Jesus) (FVMH). De aller fleste muslimer er enige om at profeten Isa kommer tilbake under imam Mehdis tid, og at han er en av de mest elskede profeter i islam. Hvordan kan en som har lavere kunnskapsnivå og ikke er syndefri person være leder for en så høyt elsket profet? Hvordan kan en så høyt elsket profet være rådgiver, soldat og en av de som ber bak imam Mehdi (FVMH) når han kommer? Imam Mehdi må i det miste være på likt nivå eller bedre enn profeten Isa for å kunne være leder for han.

Al-shaik Muḥyi al-Din ibn al-Arabi, som er en av sunnimuslimenes store lærde, sier i hans bok ‘’Alfotohat Almakkia’’ bind 3, del 366 at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’al-Mahdi følger mine fotspor – gjør ikke feil’’. Legg merke til at profeten Mohammed sier feilfri som er mer omfattende enn å være syndefri. Dermed er imam Mehdis handlinger profetens handlinger fordi han følger i punkt og prikke profetens fotspor. Ibn al-Arabi støtter videre argumentasjonen som er nevnt i avsnitt 2 og 3 under dette svaret. Dermed gir ulike beretninger tydelige og logiske bevis på at imam Mehdi (FVMH) er fri for synd og er en stedfortreder for profeten Mohammed (FVMH og hans familie) med høyere status enn Isa (FVMH).

Kommentarer er skrudd av for Har imam Mehdi høyere status enn profeten Isa?

Filed under Imam Mehdi (FVMH)