Tag Archives: profet

Ali (FVMH) krenkes av Muawiyah

66834_762121240480615_884516787_n

Påstand: Sjiamuslimer forteller ikke sannheten når de påstår at Muawiyah oppfordret til å snakke stygt mot Ali (FVMH) og at dette fortsatte i mange år etter Muawiyahs bortgang. Hvordan kan dette ha skjedd når flere av Det umajjadiske dynastiet som Muawiyah tilhørte respekterte imam Alis barnebarn og hadde slektskapsforhold med dem? Slektskapsforholdet og respekten de viste til hverandre viser det gode forholdet som var mellom imam Alis familie og Muawiyahs familie.

 

Svar: Ordene som er nevnt i påstanden er ganske tomme for innhold og samsvarer ikke med virkeligheten. Imam Alis sønn, imam Hussein (FVMH), ble drept av Muawiyahs sønn, Yazid i det kjente slaget i Karbala. Imam Alis døtre og barnebarn ble deretter tatt som gisler av Yazid. Muawiyah selv havnet i krig med imam Ali (FVMH) som kostet 70.000 livet. Det er nok verre å drepe noen enn å oppfordre til å spre falske rykter eller tale nedsettende om en person. La oss likevel se på kilder som beviser at Muawiyah krenket imam Ali (FVMH) gjennom ord og oppfordret til krenkelse. Vi starter med en beretning nevnt i ‘’Sahih Muslim’’, en av de mest riktige bøkene innenfor sunniislam, og vi ser på beretning nr. 2404:

‘’… A’mer ibn Sa’d ibn Abi Waqqas beretter av sin far at han sa: ‘’Muawiyah ibn Abi Sufyan befalte Sa’d så han sa: ‘’Hva hindrer deg i å tale nedsettende om Aba Turab (imam Ali)? Han (Sa’d) sa: ‘’Så lenge jeg husker tre ting Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa til han (Ali) vil jeg aldri tale nedsettende om han. Hadde jeg vært ment med et av disse utsagnene [fra Allahs sendebud], ville dette vært mer elsket av meg enn røde kameler…’’

Røde kameler var tegn på kapital og rikdom blant araberne. Sa’d forklarer videre de tre tingene Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa om imam Ali (FVMH), blant annet beretningen om posisjonen som vi tidligere har nevnt som sier: ’’Din posisjon i forhold til meg er lik posisjonen til Aron i forhold til Moses, med unntak av at det ikke kommer noen profet etter meg”. Alle muslimer er enige om at Ali (FVMH) er ment med Aba Turab, og de tre utsagnene fra Allahs sendebud som blir referert til i beretningen er bevis på dette. Noen vil kanskje hevde at Muawiyah kun stilte et spørsmål, og dermed ikke oppfordret til å tale nedsettende om imam Ali (FVMH). Det er ikke riktig. Legg merke til ordet befalte som er synonymt med å gi ordre til noen. Den sunnimuslimske ibn Taymiyyah sier i sin bok ‘’Minhaj ul-Sunnah’’, del 4, side 468 når han beskriver forholdet mellom imam Alis side og Muawiyahs side:

‘’… Forbannelsen [på hverandre] skjedde fra begge sider, slik krigen skjedde. Disse (den ene gruppen) forbannet lederne til disse (den andre gruppen) i deres bønn, og disse forbannet lederne til disse i deres bønn.’’

Han forklarer etter hvert at begge sidene snakket nedsettende om hverandre. Det ibn Taymiyyah skriver er viktig, fordi han innrømmer at hver side ba om forbannelse på den andre og talte nedsettende om den andre. Avslutningsvis nevner vi en riktig beretning i sunnimuslimske bøker, blant annet ‘’Musnad Ahmed’’, beretning nr. 26791, som sier at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’Den som taler nedsettende om Ali taler nedsettende om meg’’. Det samme har ikke blitt sagt om andre følgesvenner av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), heller ikke om Muawiyah.

 

Kommentarer er skrudd av for Ali (FVMH) krenkes av Muawiyah

Filed under Imam Alis kriger, Sahaba

Aishas rolle i krigen mot Ali (FVMH)

parameter

Påstand: Aishas rolle i Slaget av kamelen, som var en krig mot imam Ali (FVMH), blir overdrevet av sjiamuslimer. Aisha, profetens kone, var der bare ved en tilfeldighet.

Svar: Alt tyder på at Aisha hadde en lederrolle i denne krigen. Uten rollen hun spilte, hadde ikke krigen funnet sted. Hennes posisjon som profetens kone ble misbrukt for å få med flere til krigen mot imam Ali (FVMH). Denne beretningen i ‘’Sahih al-Bukhari’’, beretning nr. 4163, av profetens følgesvenn, Abu Bakrah, forklarer hennes posisjon:

‘’Abu Bakrah sa: ‘’Allah ga meg veiledning under Kamel-dagene av et utsagn jeg hadde hørt fra Allahs sendebud (FVMH og hans familie) etter at det var like før jeg ble forent med Kamel-folket for å krige med dem. Han (profeten) sa, etter at Allahs sendebud (FVMH og hans familie) fikk vite at Persias folk hadde underkastet seg Khosraus datter: ‘’Et folk som lar seg bli styrt av en kvinne vil ikke lykkes’’.

Denne riktige beretningen viser at Aisha var ikke kun en deltager, men en som styrte hele arbeidet før og under Slaget av kamelen. I den sammenhengen er det verdt å nevne at islam ikke har noe imot å la kvinner styre eller lede, og at denne beretningen fra profeten Mohammed (FVMH og hans familie) må sees i sammenheng med andre vers i Koranen og andre beretninger. Vi får dessverre ikke utdypet det sistnevnte her. Vårt formål med å nevne beretningen er å vise at folk som kriget mot imam Ali (FVMH) lot seg styre av Aisha. Sunnimuslimer er enige om at kvinnen som er ment i denne beretningen som styrte Kamel-folket var Aisha, profeten kone og datteren til Abu Bakr.

Dessuten er det viktig å minne om at Slaget av kamelen er oppkalt etter Aishas kamel, noe som igjen viser hennes sentrale rolle i denne konflikten.

Kommentarer er skrudd av for Aishas rolle i krigen mot Ali (FVMH)

Filed under Imam Alis kriger, Sahaba

Ali ble utnevnt fra dag én

Påstand: Hvis det er riktig slik sjiamuslimene hevder, at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) måtte utnevne en stedfortreder for han, så måtte han ha gjort det i begynnelsen av islams ankomst. Hva om profeten Mohammed døde kort tid etter at han ble sendt som profet? Da hadde ikke muslimene hatt en stedfortreder etter profeten som kunne veilede menneskene, hvis vi skal tro på det sjiamuslimene sier. Sjiamuslimer har ingen bevis på at profeten utnevnte en etterfølger i begynnelsen av hans tid som sendebud.

Svar: Hvem sier at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) ikke utnevnte imam Ali (FVMH) som etterfølger og kalif helt i starten av hans tid som sendebud? Tre år etter islams ankomst, ble profeten beordret om å erklære sitt budskap i full offentlighet. Koranen sier i kapittel (sura) 26, vers 214: ’’Og advar dine nærmeste slektninger’’. Da dette verset ble åpenbart, samlet profeten hans nærmeste slekt. Profeten inviterte mellom rundt tretti til førti menn til mat og drikke. Etter å ha servert sine gjester, talte profeten (FVMH og hans familie) til dem og sa: ’’Sønnene til Abdul Muttalib! Jeg sverger ved Allah at jeg ikke kjenner en person blant arabere som har kommet til sitt folk med bedre enn det jeg har brakt dere. Jeg har brakt dere det gode ved denne verden og det gode ved det neste livet, og jeg har blitt beordret av min Herre om å kalle dere til Ham. Derfor, den blant dere som vil støtte meg i denne saken skal være min bror, min etterfølger og min kalif etter meg?’’ Ingen svarte ham. Alle holdte seg tilbake, unntatt den yngste av dem – Ali ibn Abi Talib. Han sto opp og sa: ’’Jeg vil være din hjelper, Allahs profet!’’ Profeten satt sin hånd på nakken til Ali og sa: ‘’Sannelig, dette er min bror, min etterfølger og min kalif blant dere. Derfor hør på ham og adlyd ham.’’

 

Denne beretningen nevnes i veldig mange sunnimuslimske kilder som: 1) al-Tabari i ‘’al-Tarikh’’, kapittel 1 side 171-173 (Leiden, 1980), 2) Ibn Athir i boken ‘’al-Kamil’’, kapittel 5, side 62-63 (Beirut, 1965), 3) Abu al-Fida i boken ‘’al-Mukhtasar fi Tarikh al-Bashar’’, kapittel 1, side 116-117 (Beirut), 4) al-Khazin i boken ‘’al-Tafsir’’, kapittel 4, side 127 (Kairo, 1955), og 5) al-Baghawi i boken ‘’al-Tafsir (Maalimuat al-Tanzil)’’, kapittel 6 (Riyadh: Dar Tayyiba, 1993).

At profeten Mohammed (FVMH og hans familie) utpekte Ali (FVMH) som hans etterfølger så tidlig viser hvor viktig tema dette er i islam. Det er ikke mulig å gjøre denne hendelsen mindre viktig ved og for eksempel si at profeten bare ønsket å skryte av Ali (FVMH). Abo Lahab, som er onkelen til profeten Mohammed, spøkte med faren til imam Ali, Abo Talib, om at han nå må følge hans unge sønn. Dette beviser at alle som var der forsto og oppfattet innholdet i det profeten sa. Hendelsen er viktig fordi den dreier seg om starten på et viktig og evig budskap som profeten Mohammed (FVMH og hans familie) kom med. Derfor må profeten ha nevnt noe viktig for islam, nemlig at det alltid må være en veileder valgt av Allah som sikrer fortsettelsen av religionen på riktig spor. Allah sier i Koranen om profeten, kapittel 53, Annajm (Stjernen), vers 3-4: ‘’Ei heller taler han av eget påfunn! Dette er intet annet enn en åpenbaring som er åpenbart!’’. Derfor er utnevnelsen gjort av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) en åpenbaring og utnevnelse av Allah den Allmektige.

Kommentarer er skrudd av for Ali ble utnevnt fra dag én

Filed under Allah valgte Ali, Hadith al-Dar

Mulig at imam Mehdi har levd i over 1100 år?

Påstand: Sjiamuslimer mener at imam Mehdi (FVMH) har levd i over 1100 år, og at han skjuler seg for folk. Hvis imam Mehdi er profeten Mohammeds stedfortreder, hvorfor viser han seg ikke til folk og veileder dem direkte? Det er ingen god grunn til at imam Mehdi skal skjule seg.

Svar: At det ikke er noe hensikt bak at imam Mehdi (FVMH) skjuler seg stemmer ikke. Her nevner Påstander og svar om sjiaislam tre gode grunner:

  1. Profetene pleide å skjule seg for sine folk i perioder. Koranen sier om profeten Moses (FVMH) i kapittel 7, Ala’raf (Skillemuren), vers 142: ‘’Vi avsatte Moses 30 døgn, og Vi la til ti døgn, slik at hans tid med Herren ble 40 døgn. Moses sa til sin bror, Aron: «Overta for meg overfor mitt folk og gjør tingene vel. Følg ikke ufredsstifternes vei!»’’ Det er ulike årsaker til at profetene skjulte seg i perioder. En av dem var for å teste hvordan folk blir når profeten blir borte en stund. Holder de seg til religionen, eller vender de ryggen til alt profetene strevde med å bygge gjennom mange års arbeid? Det samme gjelder for oss i dag.
  2. Gjennom å ikke ha en stedfortreder for profeten tilgjengelig, men skjult slik imam Mehdi er i dag, øker presset på muslimer og andre for å søke kunnskap selv istedenfor å få kunnskap servert på gullfat. Hvis imamen ikke var skjult, så kunne alle bare spurt imamen ulike spørsmål istedenfor å lete i bøkene for å finne svar. Derfor blir det raskere kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning av å ha imamen skjult for folk, fordi alle må lete selv og ikke hente fasiten fra en kunnskapsrik stedfortreder for profeten Mohammed (FVMH og hans familie).
  3. At vi ikke er kjent med imam Mehdis arbeid i detalj, betyr ikke at imam Mehdi (FVMH) ikke arbeider dag og natt for å veilede mennesker i verden. Gjennom historien er det mange ukjente personer som arbeidet i det skjulte og forandret mye rundt seg men som historiebøkene aldri vil omtale. Imam Mehdi har hjulpet deg og meg, men vi vet ofte ikke hvordan og når.

Det er flere gode grunner til at imam Mehdi skjuler seg i dag. Viktigst av alt er at dette er en prøve for oss alle. Holder vi oss til religionen, eller svikter vi budskapet til hans bestefar, profet Mohammed (FVMH og hans familie)? Øker vi vår kunnskap gjennom å lese selv, eller lener vi oss på andre for å finne svar for oss? Tar vi imot imam Mehdis veiledning som han har strevet med å få meddelt oss, eller gjør vi ikke det? Vi blir testet slik folket til Moses ble testet når han var borte fra dem.

Kommentarer er skrudd av for Mulig at imam Mehdi har levd i over 1100 år?

Filed under Imam Mehdi (FVMH)